Bắt đầu trang nội dung

Chính sách Bảo mật

Trang web này (“Trang web”) được điều hành bởi BEX Travel Asia Pte Ltd. BEX Travel Asia Pte Ltd hiểu rằng việc đặt chỗ trực tuyến phụ thuộc rất nhiều vào sự tin tưởng từ phía quý vị. Chúng tôi rất coi trọng sự tin tưởng này, và đặt ưu tiên cao trong việc bảo đảm sự an toàn và bí mật của thông tin cá nhân quý vị cung cấp cho chúng tôi. Chính sách Bảo mật này áp dụng đối với những dữ liệu thu thập trên Trang web này. Trang web của chúng tôi chỉ dành cho những người trên 18 tuổi.

Các cụm từ “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “BEX” nói tới BEX Travel Asia Pte Ltd. và các công ty con và chi nhánh của nó (gọi chung là “Công ty BEX”). Một chi nhánh BEX có nghĩa là bất kỳ thể nhân nào (cho dù đó là một cá nhân, công ty, liên danh hoặc hình thức khác), trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát, được kiểm soát bởi, hoặc chịu sự kiểm soát chung của BEX. Một thể nhân sẽ được coi là “kiểm soát” một thể nhân khác khi nó nắm giữ năm mươi phần trăm (50%) hoặc nhiều hơn số cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thể nhân đó hoặc có quyền kiểm soát điều hành đối với thể nhân đó). Thuật ngữ “quý vị” nói tới khách hàng truy cập Trang web và/hoặc đặt chỗ thông qua chúng tôi trên Trang web này, hoặc thông qua các nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì từ quý vị

Tổng Quát. Chúng tôi nhận và lưu giữ mọi thông tin quý vị nhập vào Trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác. Trong đó bao gồm thông tin có thể xác định danh tính quý vị ("thông tin cá nhân"), gồm họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ thư tín, số fax của quý vị, và thông tin thẻ tín dụng (chẳng hạn như số thẻ tín dụng, tên chủ thẻ và ngày hết hạn) nếu quý vị đặt chỗ thông qua Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin về sở thích phòng khách sạn của quý vị, khách hàng thân thiết, khách bay thường xuyên hoặc thông tin về chương trình thuê xe. Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp thông tin cho chúng tôi, nhưng nói chung cần có một số thông tin về quý vị để quý vị có thể đăng ký thành viên; mua sản phẩm hoặc dịch vụ; hoàn tất hồ sơ hành khách; tham gia khảo sát, cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi, đặt câu hỏi với chúng tôi; hoặc khởi tạo các giao dịch khác trên Trang web của chúng tôi.

Thông tin về Người đồng hành. Khi quý vị đặt chỗ cho người khác thông qua Trang web này, chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin cá nhân và sở thích du lịch của người đó. Quý vị phải được sự đồng ý của những người đó và bảo đảm rằng những người đó biết, hiểu rõ và chấp nhận Chính sách Bảo mật này trước khi cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân và sở thích du lịch của họ, bởi vì việc truy cập để xem hoặc thay đổi thông tin của họ chỉ có thể được thực hiện thông qua tài khoản của quý vị. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của người đó vì mục đích đặt chỗ.

Thông tin từ Các nguồn khác. Chúng tôi cũng có thể định kỳ thu thập cả thông tin cá nhân và thông tin chung về quý vị từ các chi nhánh, đối tác kinh doanh và các nguồn bên thứ ba độc lập khác và bổ sung vào thông tin tài khoản của chúng tôi. Ví dụ về những thông tin chúng tôi có thể nhận được bao gồm: thông tin cập nhật về địa chỉ và giao hàng, lịch sử mua hàng và thông tin nhân khẩu học.

Giám sát Cuộc gọi. Các cuộc gọi đến và từ bàn trợ giúp dịch vụ khách hàng của chúng tôi có thể được ghi âm hoặc giám sát vì mục đích kiểm soát chất lượng và để huấn luyện nhân viên. Bản ghi âm cuộc gọi sẽ được lưu giữ chừng nào còn cần thiết một cách hợp lý và sau đó sẽ được xóa bỏ. Mọi thông tin cá nhân lấy được từ quý vị trong cuộc gọi sẽ được xử lý phù hợp với các điều khoản trong Chính sách Bảo mật này.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị

Nhìn chung, BEX thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho những mục đích sau đây:

 1. trả lời các câu hỏi và đáp ứng các yêu cầu của quý vị và liên lạc với quý vị vì mục đích dịch vụ khách hàng, nếu cần
 2. đo lường sự quan tâm đối với và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ và Trang web của chúng tôi;
 3. tùy chỉnh trải nghiệm của quý vị với Trang web này
 4. quản lý các hoạt động kinh doanh và hành chính của BEX và tuân thủ các quy trình và chính sách nội bộ;
 5. tạo thuận lợi cho các giao dịch tài sản doanh nghiệp (có thể bao gồm bất kỳ giao dịch thâu tóm, mua lại hoặc bán tài sản nào) liên quan đến bất kỳ Công ty BEX nào;
 6. so khớp bất kỳ thông tin cá nhân đang nắm giữ nào liên quan đến quý vị vì bất kỳ mục đích nào nêu tại đây;
 7. giải quyết các khiếu nại và xử lý các yêu cầu và truy vấn;
 8. ngăn chặn, phát hiện và điều tra tội phạm, trả lời chất vấn của các cơ quan thực thi pháp luật, và phân tích và quản trị rủi ro thương mại;
 9. giám sát hoặc ghi âm các cuộc gọi điện thoại và các tương tác trực diện với khách hàng nhằm mục đích bảo đảm chất lượng, huấn luyện nhân viên và đánh giá hiệu quả và xác định bằng chứng;
 10. tổ chức các sự kiện khuyến mãi;
 11. các mục đích pháp lý (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc xin tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp);
 12. thực hiện điều tra liên quan đến tranh chấp, thanh toán hoặc gian lận và ngăn chặn các hoạt động phi pháp hoặc có thể bị cấm;
 13. đáp ứng hoặc tuân thủ bất kỳ nguyên tắc, luật, quy định, quy tắc thực hành hoặc hướng dẫn hiện hành nào do bất kỳ cơ quan pháp luật hoặc cơ quan quản lý nào ban hành mà BEX phải có nghĩa vụ thực hiện (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc phản hồi các phàn nàn của cơ quan quản lý, cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý và thực hiện kiểm toán, thẩm định và điều tra);
 14. thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi; và như được mô tả khác đi với quý vị vào thời điểm thu thập thông tin;
 15. tạo thuận lợi và hoàn tất việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ du lịch, bao gồm việc cung cấp cho quý xác nhận về chuyến đi, thông báo về chuyến đi và thông tin cập nhật;
 16. tạo thuận lợi cho việc vận hành hàng ngày các sản phẩm và dịch vụ du lịch của chúng tôi (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc quản lý tài khoản của quý vị, thanh toán, dịch vụ khách hàng, xác nhận khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì mạng và khắc phục sự cố);
 17. quản lý và thực thi các thỏa thuận ở mức dịch vụ với quý vị;
 18. xử lý các lệnh thanh toán, các khoản ghi nợ trực tiếp và/hoặc các khoản tín dụng do quý vị yêu cầu;
 19. thực thi các nghĩ vụ trả nợ (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc thu nợ, đòi bồi thường và thu hồi các khoản thanh toán từ các khoản lỗ do đối tác dịch vụ gây ra);
 20. giải quyết tranh chấp, thu phí, hoặc khắc phục sự cố;
 21. quản lý và xử lý mọi yêu cầu bồi thường bảo hiểm và các khoản thanh toán phát sinh theo các chính sách tương ứng;
 22. tạo các báo cáo nội bộ (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở báo cáo thường niên, báo cáo hoạt động và báo cáo quản lý);
 23. xử lý các khoản chi giới thiệu và phí hoa hồng cho các đối tác bên ngoài của chúng tôi;
 24. quản lý việc điều chỉnh phí, bồi hoàn và miễn giảm;
 25. phân tích việc quý vi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ du lịch của chúng tôi để giúp chúng tôi cải tiến, đánh giá, phát triển và quản lý một cách có hiệu quả các sản phẩm và dịch vụ du lịch cung cấp cho quý vị; và
 26. các mục đích có liên quan một cách hợp lý đến những điều trên đây.

Ngoài ra, khi pháp luật cho phép,

  1. BEX cũng có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho những “Mục đích Bổ sung của BEX như sau”:
   1. phân tích và theo dõi, bao gồm việc tạo thuận lợi cho việc bán thông tin phân tích
   2. thực hiện khảo sát và nghiên cứu thị trường để giúp chúng tôi hiểu rõ và xác định địa điểm, sở thích và thông tin nhân khẩu học của khách hàng nhằm phát triển các chương trình tiếp thị và khuyến mại đặc biệt liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ du lịch của BEX, và nhằm cải tiến việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm khách hàng của quý vị tại các điểm tiếp xúc của chúng tôi;
   3. cung cấp cho quý vị các lợi ích và dịch vụ và sản phẩm du lịch bổ sung, bao gồm ưu đãi đặc biệt, chương trình tặng thưởng, khách hàng thân thiết và khuyến mãi từ BEX;
   4. so khớp thông tin cá nhân của quý vị với các dữ liệu khác thu thập vì các mục đích khác và từ các nguồn khác (bao gồm các bên thứ ba) có liên quan đến việc cung cấp, tiếp thị hoặc mời chào các sản phẩm và dịch vụ du lịch bởi BEX;
   5. tạo và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ du lịch của BEX;
   6. quản lý cuộc thi và các chiến dịch tiếp thị; và cá nhân hóa trải nghiệm của quý vị tại các điểm tiếp xúc của BEX;
   7. tặng thưởng cho quý vị trong bất kỳ chương trình tặng thưởng và ghi nhận nào quý vị tham gia;
   8. thông báo cho quý vị các tin tức quảng cáo liên quan đến chi tiết của các sản phẩm và dịch vụ du lịch, ưu đãi đặc biệt và chương trình tặng thưởng của chúng tôi, gửi chung cho toàn bộ khách hàng hoặc chỉ những gì chúng tôi thấy rằng quý vị có thể quan tâm (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc bán gia tăng, bán chéo);
   9. tổ chức các sự kiện khuyến mãi và các dự án trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; và
   10. các mục đích có liên quan một cách hợp lý đến những điều trên đây.

Ngoài ra, khi pháp luật cho phép, thông tin cá nhân của quý vị có thể được tiết lộ, vì các Mục đích Bổ sung của BEX, cho các nhà cung cấp hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác liên quan đến các chương trình khuyến mãi và dịch vụ do BEX cung cấp. Hãy xem dưới đây để biết thêm thông tin. 

  1. BEX cũng có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho những “Mục đích Bổ sung của Đối tác Ưu tiên sau đây” :
   1. thực hiện khảo sát và nghiên cứu thị trường để giúp chúng tôi hiểu rõ và xác định địa điểm, sở thích và thông tin nhân khẩu học của khách hàng nhằm phát triển các chương trình tiếp thị và ưu đãi đặc biệt với các đối tác ưu tiên của chúng tôi;
   2. so khớp thông tin cá nhân với các dữ liệu khác thu thập vì các mục đích khác và từ các nguồn khác (bao gồm các bên thứ ba) có liên quan đến việc cung cấp, tiếp thị hoặc mời chào các sản phẩm và dịch vụ (bao gồm các chương trình tặng thưởng, khách hàng thân thiết và khuyến mãi) bởi các đối tác ưu tiên của chúng tôi;
   3. tạo và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ do các đối tác ưu tiên của chúng tôi cung cấp;
   4. quản lý nội dung, cuộc thi và các chiến dịch tiếp thị liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do các đối tác ưu tiên của chúng tôi cung cấp;
   5. gửi cho quý vị thông tin, thông báo tuyển dụng và các thông báo khác do các đối tác ưu tiên của chúng tôi truyền đạt;
   6. truyền đạt tới quý vị các quảng cáo liên quan đến chi tiết của sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt và tặng thưởng do các đối tác ưu tiên của chúng tôi cung cấp, gửi chung cho toàn bộ khách hàng hoặc chỉ những gì chúng tôi hoặc đối tác ưu tiên của chúng tôi thấy rằng quý vị có thể quan tâm (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc bán gia tăng, bán chéo); và
   7. các mục đích có liên quan một cách hợp lý đến những điều trên đây.

Ngoài ra, khi pháp luật cho phép, thông tin cá nhân của quý vị có thể được tiết lộ, vì các Mục đích Bổ sung của Đối tác Ưu tiên, cho các nhà cung cấp hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác liên quan đến các chương trình khuyến mãi và dịch vụ do đối tác ưu tiên của BEX cung cấp. Hãy xem dưới đây để biết thêm thông tin.

Liên quan đến những sản phẩm và dịch vụ du lịch cụ thể hoặc các tương tác giữa quý vị và chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thông báo riêng cho quý vị về những mục đích khác của việc chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị. Nếu như vậy, chúng tôi cũng sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị vì những mục đích bổ sung này, trừ khi chúng tôi đã thông báo cụ thể khác đi với quý vị.

Quý vị có quyền rút lại việc chấp thuận nhận tài liệu/thông tin về tiếp thị hoặc khuyến mãi. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ ở cuối chính sách bảo mật này.

Xin hãy lưu ý rằng khi chúng tôi nhận được xác nhận rằng quý vị muốn rút lại việc chấp thuận nhận tài liệu/thông tin về tiếp thị hoặc khuyến mãi, có thể mất tới 30 ngày làm việc để việc rút lại chấp thuận của quý vị được thể hiện trong hệ thống của chúng tôi. Vì vậy, có thể quý vị vẫn nhận được tài liệu/thông tin tiếp thị hoặc khuyến mãi trong giai đoạn này. Xin hãy lưu ý rằng nếu quý vị rút lại chấp thuận nhận tài liệu tiếp thị hoặc khuyến mãi, chúng tôi có thể vẫn liên hệ với quý vị vì các mục đích khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ du lịch mà quý vị nắm giữ hoặc đã đăng ký với BEX.

Tất cả thông tin chúng tôi thu thập từ quý vị được lưu giữ trong các máy chủ của các Công ty BEX.

Liên hệ qua email. Chúng tôi muốn giúp quý vị dễ dàng tận dụng được các cơ hội du lịch trên Trang web của chúng tôi. Một cách để chúng tôi thực hiện điều này là gửi cho quý vị email chứa thông tin về các mối quan tâm du lịch của quý vị. Ví dụ, nếu quý vị tìm kiếm chuyến bay tới New York trong Trang web của chúng tôi và quý vị đã lưu lịch trình của mình hoặc quý vị chưa đặt chỗ cho chuyến đi, thì chúng tôi có thể gửi email cho quý vị để nhắc nhở quý vị về lịch trình chuyến đi mà quý vị đã lưu hoặc về giá vé đặc biệt tới New York. Tương tự, nếu quý vị nhận được email của chúng tôi thông báo về chuyến đi tới New York và quý vị thể hiện quan tâm tới các khách sạn ở New York qua việc chủ động bấm vào một liên kết tới các khách sạn ở New York trong email, quý vị có thể nhận được email về các ưu đãi khách sạn ở New York hoặc các thông tin khác về địa điểm đó. Chúng tôi tin rằng những email này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin hữu ích về những ưu đãi du lịch đặc biệt sẵn có qua Trang web của chúng tôi. Xin hãy lưu ý rằng quý vị có cơ hội để chọn không nhận bất kỳ email nào trong số những email chúng tôi gửi đi.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với những ai

BEX sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị không bị tiết lộ trái phép. Tùy thuộc vào các quy định của bất kỳ luật hiện hành nào, thông tin cá nhân của quý vị có thể được tiết lộ, vì các mục đích được liệt kê trên đây (khi áp dụng), cho những đối tượng sau đây:

   • Nhà cung cấp, chẳng hạn như khách sạn, hãng hàng không, hãng cho thuê xe, công ty bảo hiểm và nhà tổ chức hoạt động, những người giúp thực hiện việc đặt trước chuyến du lịch của quý vị. Thông qua Trang web này, tất cả các dịch vụ do các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp được mô tả như nguyên trạng. Chúng tôi khuyến khích quý vị nên xem xét chính sách bảo mật của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ du lịch bên thứ ba nào mà quý vị mua sản phẩm của họ qua Trang web này. Xin hãy lưu ý rằng những nhà cung cấp này cũng có thể liên hệ riêng rẽ với quý vị khi cần thiết để lấy thêm thông tin về quý vị, để tạo thuận lợi cho việc đặt chỗ chuyến đi của quý vị, hoặc để phản hồi một nhận xét mà quý vị có thể gửi đi.
   • Nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp các dịch vụ hoặc chức năng thay mặt chúng tôi, bao gồm ngân hàng, xử lý thẻ tín dụng, phân tích kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, khuyến mãi, phân phối các chương trình khảo sát hoặc rút thăm trúng thưởng, và phòng tránh gian lận. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ nội dung hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác để tạo thuận tiện cho việc cung cấp nội dung hoặc dịch vụ của họ, hoặc cho hoạt động liên kết, liên khả dụng, vận hành và bảo trì hệ thống và thanh toán giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể ủy quyền cho các nhà cung cấp bên thứ ba thay mặt chúng tôi thu thập thông tin, bao gồm thông tin cần thiết để vận hành các tính năng Trang web của chúng tôi hoặc để tạo thuận lợi cho việc truyền đạt quảng cáo trực tuyến được điều chỉnh phù hợp với sở thích của quý vị. Nhà cung cấp bên thứ ba có chỉ quyền truy cập và chỉ có thể thu thập những thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của mình và không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin vì bất kỳ mục đích nào khác.
   • Đối tác kinh doanh mà chúng tôi có thể liên kết để cùng cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ, ví dụ như các định chế tài chính, nhà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng hoặc dịch vụ viễn thông hoặc dịch vụ du lịch, cũng như các cửa hàng thương mại và hãng bán lẻ liên quan đến việc cung cấp lợi ích và tặng thưởng. Quý vị có thể biết được bên thứ ba có liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ quý vị đã yêu cầu hay không, vì tên của bên thứ ba đó sẽ xuất hiện cùng với tên của chúng tôi. Nếu quý vị quyết định đăng ký những dịch vụ đồng cung cấp và tùy chọn này, thì chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về quý vị, bao gồm thông tin cá nhân của quý vị, với những đối tác kinh doanh đó để họ có thể liên hệ trực tiếp với quý vị qua email hoặc thư tín, về các sản phẩm và dịch vụ quý vị đã đăng ký nhận. Những thông tin cá nhân đó có thể bao gồm thông tin liên hệ của quý vị cũng như những thông tin khác cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm du lịch quý vị đã yêu cầu. Những đối tác kinh doanh bên thứ ba này sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của quý vị vì mục đích tiếp thị trực tiếp, trừ khi được pháp luật hiện hành cho phép. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát các hoạt động bảo mật của những đối tác kinh doanh bên thứ ba này.
   • Site chuyển hướng. Nếu quý vị được chuyển hướng đến Trang web này từ một trang web khác, thì chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin về quý vị với site chuyển hướng đó, để họ có thể liên hệ trực tiếp với quý vị qua email hoặc thư tín về các sản phẩm và dịch vụ của họ. Chúng tôi chưa đặt ra các hạn chế về việc site chuyển hướng sử dụng thông tin cá nhân của quý vị và chúng tôi khuyến khích quý vị nên xem xét chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào chuyển hướng quý vị tới Trang web này.
   • Các công ty trong tập đoàn của chúng tôi. Được sự chấp thuận cụ thể từ trước của quý vị, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các chi nhánh của mình trong lĩnh vực giải trí và du lịch và với những nhân viên tương ứng của các công ty đó. Việc chia sẻ này cho phép chúng tôi: cung cấp cho quý vị thông tin về các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến cả du lịch và giải trí mà quý vị có thể quan tâm; giải đáp các thắc mắc và yêu cầu của quý vị liên quan đến tài khoản khách hàng, gói đăng ký của quý vị và thỏa thuận thanh toán giữa quý vị với chúng tôi cũng như các sản phẩm và dịch vụ du lịch của chúng tôi; kích hoạt, hủy kích hoạt, cài đặt, bảo trì và vận hành hệ thống và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Trong chừng mực các chi nhánh của chúng tôi có quyền truy cập thông tin của quý vị, họ sẽ tuân theo các thông lệ có mức độ hạn chế tối thiểu bằng những thông lệ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.
   • Các công ty cung cấp dịch vụ cho Công ty BEX, chẳng hạn như công ty bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn hoặc pháp lý, cũng như các đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp các dịch vụ hoạt động cho BEX, chẳng hạn như dịch vụ chuyển phát nhanh, viễn thông, công nghệ thông tin, thanh toán, in ấn, hóa đơn, trả lương, xử lý, dịch vụ kỹ thuật, đào tạo, nghiên cứu thị trường, trung tâm dịch vụ khách hàng, an ninh hoặc các dịch vụ khác.
   • Các thể nhân khác, bao gồm bất kỳ đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, người được ủy nhiệm hoặc người được chuyển nhượng nào (hiện tại hoặc trong tương lai) để tạo thuận lợi cho các giao dịch tài sản doanh nghiệp (có thể bao gồm bất kỳ giao dịch sáp nhập, thâu tóm hoặc bán tài sản nào) liên quan đến bất kỳ Công ty BEX nào; và bất kỳ bên nào khác mà quý vị ủy quyền cho chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho bên đó.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của quý vị:

   • Khi được luật pháp trong nước hoặc quốc tế yêu cầu với niềm tin thiện chí rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ các thủ tục tố tụng hoặc luật pháp hiện hành.
   • Khi chúng tôi tin rằng cần thiết phải điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động đối với các hoạt động phi pháp hoặc tình nghi là phi pháp đối với các cuộc điều tra cả trong nước và nước ngoài; và khi được yêu cầu bởi các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực tài phán của quý vị, ví dụ như để bảo vệ và biện hộ cho quyền, tài sản hoặc sự an toàn của các Công ty BEX, trang web của họ, hoặc người dùng trang web của họ; và liên quan đến Điều khoản Sử dụng và các thỏa thuận khác.
   • Liên quan đến một giao dịch doanh nghiệp, chẳng hạn như bán một chi nhánh hoặc một phân ban, sáp nhập, hợp nhất hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp giải thể hiếm khi xảy ra.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với các bên thứ ba, bao gồm các hãng quảng cáo và nhà đầu tư. Ví dụ, chúng tôi có thể cho các hãng quảng cáo của mình biết số lượng khách truy cập Trang web này hoặc những khách sạn và địa điểm nghỉ dưỡng phổ biến nhất. Thông tin này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và nó được sử dụng để phát triển nội dung và các dịch vụ mà chúng tôi hy vọng quý vị sẽ quan tâm và để kiểm chứng hiệu quả của hoạt động quảng cáo của chúng tôi.

Quý vị làm thế nào để truy cập thông tin của mình

Quý vị có thể truy cập, sửa và cập nhật thông tin liên hệ của mình bằng cách truy cập trang Hồ sơ Của tôi trên Trang web này. Quý vị có thể đóng tài khoản bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email dưới đây. Xin hãy lưu ý rằng sau khi quý vị đóng tài khoản, nếu chúng tôi không còn giữ những thông tin đó nữa, thì quý vị sẽ không thể đăng nhập hoặc truy cập bất kỳ thông tin cá nhân nào của mình. Tuy nhiên, quý vị có thể mở tài khoản mới bất kỳ lúc nào. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi có thể lưu giữ một số thông tin nhất định liên kết với tài khoản của quý vị, bao gồm những thông tin dùng cho mục đích phân tích cũng như tính toàn vẹn khi lưu giữ hồ sơ trong một giai đoạn, sau đó chúng tôi sẽ bảo đảm rằng thông tin đó được hủy một cách an toàn. Ví dụ, thông tin mà chúng tôi có thể lưu giữ bao gồm giữ liệu kế toán, dữ liệu cho mục đích kiểm toán và thông tin giao dịch và/hoặc thông tin cần phải lưu giữ để tuân thủ pháp luật.

Nếu quý vị không có tài khoản với chúng tôi hoặc quý vị muốn liên hệ với chúng tôi liên quan đến bất kỳ thông tin cá nhân nào không hiển thị trong tài khoản của quý vị, quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi truy cập, sửa, xóa hoặc sửa đổi thông tin mà chúng tôi lưu giữ về quý vị bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ email nêu dưới đây.

Các lựa chọn của quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của quý vị

Khi quý vị đặt chỗ chuyến du lịch qua chúng tôi hoặc chọn truy cập một số dịch vụ do chúng tôi cung cấp, thì những thông tin chúng tôi yêu cầu bắt buộc sẽ được đánh dấu hoa thị màu đỏ. As Như đã nêu trên đây, quý vị có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi những thông tin được yêu cầu, nhưng nếu như vậy thì có thể quý vị sẽ không hoàn tất được việc đặt chỗ hoặc không truy cập được những dịch vụ yêu cầu.

Quý vị cũng có quyền bổ sung hoặc cập nhật thông tin và đóng tài khoản như mô tả trên đây.

Khi quý vị đăng ký thành viên trên Trang web này, quý vị sẽ được lựa chọn liệu quý vị có muốn nhận email về các ưu đãi đặc biệt của chúng tôi, cũng như email về các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba được chọn hay không. Là một thành viên đã đăng ký trên Trang web này, quý vị có thể sửa đổi các lựa chọn của mình bất kỳ lúc nào thông qua mục Thiết lập Email trên trang Hồ sơ Của tôi. Quý vị cũng sẽ có các lựa chọn giống như thế khi quý vị điền vào bất kỳ biểu mẫu nào trên Trang web của chúng tôi mà thông qua đó quý vị cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của mình.

Cho dù có đăng ký thành viên hay không, quý vị cũng sẽ có cơ hội được hủy đăng ký nhận bất kỳ email nào do chúng tôi gửi. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi bảo lưu quyền gửi cho quý vị các thông tin khác, bao gồm thông báo dịch vụ, chương trình khách hàng thân thiết, thông báo quản trị và các cuộc khảo sát liên quan đến tài khoản của quý vị hoặc đến các giao dịch của quý vị trên Trang web này, mà không cho quý vị cơ hội được chọn không nhận những thông tin đó.

Phần Trợ giúp trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý vị biết cách ngăn chặn trình duyệt của mình chấp nhận các cookie mới, cách yêu cầu trình duyệt thông báo cho quý vị khi nhận được một cookie mới, hoặc cách hủy tất cả các cookie. Xin hãy lưu ý rằng nếu quý vị từ chối chấp nhận cookie từ Trang web này, thì quý vị sẽ không thể truy cập một số phần trên Trang web của chúng tôi.

Cookie và các công nghệ Web khác

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về quý vị và máy tính của quý vị khi quý vị truy cập Trang web này. Ví dụ, chúng tôi thu thập địa chỉ IP, phần mềm trình duyệt Web của quý vị (chẳng hạn như Firefox, Internet Explorer hoặc Safari), và site chuyển hướng. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của quý vị, chẳng hạn như các chuyến du lịch quý vị đã xem hoặc các giao dịch mua hàng quý vị đã thực hiện. Một trong những mục tiêu của chúng tôi trong việc thu thập thông tin tự động này là nhằm giúp tùy chỉnh trải nghiệm người dùng của quý vị.

Là thành viên hoặc khách ghé thăm Trang web này, quý vị sẽ được gán một tệp cookie cố định trong ổ đĩa cứng máy tính của quý vị. Khi quý vị truy cập mục Chuyến đi Của tôi hoặc Hồ sơ Của tôi trên Trang web này, đặt chỗ hoặc mua chuyến du lịch, hoặc sử dụng công cụ lập kế hoạch du lịch đã chọn, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị đăng nhập với vai trò là thành viên, sử dụng ID Thành viên và mật khẩu của quý vị. Khi quý vị đăng nhập với vai trò là thành viên, chúng tôi ghi ID Thành viên và tên trong tài khoản thành viên vào tệp cookie trên máy tính của quý vị. Nếu quý vị chọn hộp kiểm "Lưu mật khẩu này để đăng nhập tự động", thì chúng tôi cũng có thể ghi mật khẩu của quý vị vào tệp cookie này dưới dạng dữ liệu mã hóa. ID Thành viên, mật khẩu của quý vị và tên trong tài khoản thành viên được lưu giữ trong tệp cookie dưới dạng dữ liệu mã hóa, vì vậy không ai có thể xem thông tin chứa trong đó bằng cách truy cập trái phép vào máy tính của quý vị. Tệp cookie cố định sẽ nằm trong ổ cứng máy tính của quý vị cho đến khi quý vị xóa tệp này theo cách thủ công.

Ngoài những cookie nêu trên, chúng tôi sử dụng Đối tượng Chia sẻ Cục bộ, còn được gọi là các flash cookie, trên Trang web của chúng tôi. Những cookie này được dùng để nâng cao trải nghiệm người dùng của quý vị, ví dụ như bằng cách lưu giữ các thiết đặt và tùy chọn người dùng như thiết đặt âm lượng/tắt tiếng, và liên kết tới nội dung đồ họa trên Trang web của chúng tôi. Đối tượng Chia sẻ Cục bộ cũng giống như các cookie của trình duyệt, nhưng có thể lưu giữ những dữ liệu phức tạp hơn là văn bản đơn giản. Tự bản thân chúng không thể làm bất kỳ điều gì đối với dữ liệu trên máy tính của quý vị. Giống như các cookie khác, chúng chỉ có thể truy cập thông tin xác định danh tính cá nhân mà quý vị đã cung cấp trên Trang web này, và không thể được truy cập bởi các trang web khác. Để tìm hiểu thêm về flash cookie hoặc cách vô hiệu hóa chúng, hãy bấm vào đây.

Trang web này cũng có thể sử dụng Web beacon (còn gọi là "clear gifs", "pixel tags" hoặc "Web bugs"), là những hình đồ họa rất nhỏ có một bộ nhận dạng duy nhất, có chức năng tương tự như cookie, được đặt trong mã của một trang Web. Chúng tôi sử dụng Web beacon để giám sát thể thức di chuyển của người dùng từ trang này đến trang khác trong Trang web của chúng tôi, nhằm chuyển giao hoặc giao tiếp với cookie, để hiểu rõ liệu có phải quý vị đến với Trang web của chúng tôi từ một quảng cáo trực tuyến hiển thị trên trang web bên thứ ba hay không, và để cải thiện hiệu suất của Trang web. Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của mình sử dụng Web beacon để giúp chúng tôi biết được những email nào đã được người nhận mở ra và để theo dõi hành động và sự di chuyển của khách trên Trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đo lường hiệu quả của nội dung và các chương trình quảng bá khác.

Quý vị có thể chặn, xóa hoặc vô hiệu hóa cookie, Web beacon và các công nghệ Web khác bằng cách chỉnh sửa thiết đặt trên thiết bị hoặc trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu quý vị vô hiệu hóa những công nghệ này, thì có thể quý vị sẽ không tận dụng được một số tính năng hoặc dịch vụ trên Trang web của chúng tôi, bao gồm dịch vụ du lịch và công cụ lập kế hoạch. Việc vô hiệu hóa những công nghệ này cũng có thể có nghĩa là quý vị phải nhập lại thông tin tài khoản của mình (như ID Thành viên và mật khẩu) một vài lần trong bất kỳ phiên duyệt web nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các cài đặt của thiết bị hoặc trình duyệt của quý vị.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc chúng tôi sử dụng cookie hoặc các công nghệ khác, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ email chăm sóc khách hàng nêu dưới đây.

Hiển thị quảng cáo đã điều chỉnh phù hợp/Các lựa chọn của quý vị

Dữ liệu do đối tác kinh doanh và mạng quảng cáo trực tuyến thu thập để mang đến cho quý vị những quảng cáo phù hợp.Những quảng cáo quý vị nhìn thấy trên Trang web này là do chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đăng. Nhưng chúng tôi cũng cho phép bên thứ ba thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của quý vị thông qua cookie và các công nghệ khác. Những bên thứ ba này bao gồm (1) các Công ty BEX; (2) các đối tác kinh doanh, họ thu thập thông tin khi quý vị xem hoặc tương tác với một trong các quảng cáo của họ trên Trang web của chúng tôi; và (3) mạng quảng cáo trực tuyến, họ thu thập thông tin về các sở thích của quý vị khi quý vị xem hoặc tương tác với một trong các quảng cáo họ đăng trên nhiều trang web khác nhau trên Internet. Thông tin do các bên thứ ba này thu thập được dùng để đưa ra các dự đoán về đặc điểm, sở thích hoặc ưu tiên của quý vị và để hiển thị các quảng cáo trên Trang web của chúng tôi và trên khắp Internet được điều chỉnh phù hợp với sở thích hiển nhiên của quý vị. Chúng tôi không cho phép những bên thứ ba này thu thập thông tin cá nhân về quý vị (như địa chỉ email) trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng không chia sẻ với họ thông tin cá nhân của quý vị.

Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát cookie hoặc các công nghệ khác mà những bên thứ ba này có thể dùng để thu thập thông tin về sở thích của quý vị, và thông lệ quản lý thông tin của những bên thứ ba này cũng không được đề cập trong Chính sách Bảo mật này. Một số những công ty này là thành viên của Chương trình Quảng cáo Mạng lưới hoặc Hiệp hội Quảng cáo Kỹ thuật số, những tổ chức này cung cấp một địa điểm duy nhất để chọn không nhận mục tiêu quảng cáo từ các công ty thành viên. Để tìm hiểu thêm, hãy bấm vào đây hoặc vào đây.

Dữ liệu thu thập bởi các công ty vận hành các chương trình trao đổi dựa trên cookie để mang đến cho quý vị những quảng cáo phù hợp. Cũng giống như các công ty hoạt động trực tuyến khác, Trang web này tham gia các chương trình trao đổi dựa trên cookie, nơi thông tin ẩn danh được thu thập về hành vi duyệt web của quý vị thông qua cookie và các công nghệ khác và được phân khúc thành các chủ đề quan tâm khác nhau (chẳng hạn như du lịch). Sau đó, những chủ đề quan tâm này được chia sẻ với các bên thứ ba, bao gồm các hãng quảng cáo và mạng quảng cáo trực tuyến, để họ có thể điều chỉnh các quảng cáo của mình phù hợp với mối quan tâm hiển nhiên của quý vị. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân (như địa chỉ email của quý vị) với những công ty này và chúng tôi không cho phép những công ty này thu thập những thông tin như vậy về quý vị trên Trang web của chúng tôi. Vui lòng bấm vào đây để tìm hiểu thêm về các chương trình trao đổi dựa trên cookie, bao gồm cách truy cập thông tin về các chủ đề quan tâm có liên quan đến cookie trên máy tính của quý vị và cách từ chối tham gia những chương trình này.

Sử dụng các Ứng dụng trên điện thoại di động và máy tính bảng (các “Ứng dụng Di động”)

Khi quý vị sử dụng Ứng dụng Di động của chúng tôi, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin về quý vị theo cùng cách thức và mục đích như khi quý vị sử dụng Trang web này.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng một số thông tin khác mà chúng tôi thu thập tự động khi quý vị sử dụng các Ứng dụng Di động của chúng tôi. Cụ thể là:

 • Chúng tôi thu thập thông tin về chức năng của Ứng dụng Di động mà quý vị truy cập và sử dụng. Điều này cho phép chúng tôi xác định những lĩnh vực nào của Ứng dụng Di động được khách hàng của chúng tôi quan tâm, để chúng tôi có thể tinh chỉnh và liên tục cải tiến Ứng dụng Di động. Thông tin chúng tôi thu thập vì mục đích này không cho phép chúng tôi có thể trực tiếp xác định danh tính quý vị.
 • Mỗi Ứng dụng Di động cũng gửi cho chúng tôi bộ định danh thiết bị duy nhất (hay "UID") của thiết bị đó, là một dãy số hoặc chữ duy nhất cho thiết bị di động của quý vị. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này trong lần đầu tiên mở Ứng dụng Di động để chúng tôi có thể xác nhận với mạng quảng cáo của mình về số lượt tải xuống là kết quả của việc bấm chuột vào biểu ngữ quảng cáo hoặc công cụ tiếp thị tương ứng của họ.
 • Khi quý vị sử dụng Ứng dụng Di động, quý vị có thể chọn cho phép truy cập địa điểm hiện tại của mình - được thiết bị di động của quý vị cung cấp nhờ sử dụng GPS hoặc công nghệ tương tự - nhằm xác định các khách sạn, sân bay gần nhất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ du lịch khác. Nếu quý vị chọn cho phép truy cập, thì dữ liệu về địa điểm có thể được thu thập ẩn danh như là một phần trong yêu cầu tìm kiếm được máy chủ của chúng tôi ghi lại. Quý vị có thể tắt tính năng truy cập địa điểm của Ứng dụng Di động bất kỳ lúc nào trong menu cài đặt trên điện thoại của quý vị.
 • Mỗi Ứng dụng Di động cũng sẽ gửi cho chúng tôi thông tin về báo cáo lỗi trong trường hợp có sự cố hoặc treo máy. Điều này cho phép chúng tôi điều tra lỗi và cải thiện độ ổn định của Ứng dụng Di động trong các phiên bản tương lai. Như là một phần của những báo cáo lỗi này, Ứng dụng Di động gửi cho chúng tôi thông tin về loại và phiên bản thiết bị di động, UID, thời gian xảy ra lỗi, tính năng được sử dụng và trạng thái của ứng dụng khi xảy ra lỗi. Chúng tôi không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích điều tra và sửa lỗi.

Quý vị luôn có khả năng kiểm soát việc Ứng dụng Di động gửi những thông tin nào cho chúng tôi. Quý vị có thể thực thi việc kiểm soát này bằng cách thay đổi các thiết đặt của Ứng dụng Di động trong menu cài đặt hoặc thay đổi phần cài đặt trên thiết bị di động của quý vị. Hoặc theo cách khác, quý vị có thể gỡ toàn bộ Ứng dụng Di động ra khỏi thiết bị di động của mình và truy cập dịch vụ của chúng tôi qua Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị như thế nào

Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy tin tưởng vào việc sử dụng Trang web này để đặt phòng khách sạn và đặt chuyến du lịch, và chúng tôi cam kết bảo vệ những thông tin chúng tôi thu thập. Mặc dù không trang web nào có thể bảo đảm tính bảo mật, nhưng chúng tôi đã thực hiện các quy trình bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý thích hợp để giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, chỉ những nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cập thông tin cá nhân, và họ chỉ có thể làm như vậy vì các chức năng công việc được cho phép. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng mã hóa khi truyền thông tin cá nhân nhạy cảm với quý vị (ví dụ như thông tin thẻ tín dụng) giữa hệ thống của quý vị và của chúng tôi, và chúng tôi sử dụng tường lửa và hệ thống phát hiện xâm nhập để giúp ngăn chặn những người không được ủy quyền tiếp cận thông tin của quý vị.

Nơi lưu trữ dữ liệu của bạn

BEX lưu trữ và xử lý Dữ liệu Cá nhân về Du khách trong các môi trường bảo mật, tại quốc gia hoặc khu vực nơi dữ liệu đó được thu thập, cũng như tại Hoa Kỳ. Để cung cấp dịch vụ, BEX phải truyền Dữ liệu Cá nhân của bạn đến Hoa Kỳ, và có thể đến những nước khác, nơi đặt trụ sở của các nhà cung ứng bên thứ ba của chúng tôi. Việc truyền tải Dữ liệu Cá nhân sẽ được thực hiện theo luật bảo vệ dữ liệu tại địa phương.

Nếu bất kỳ phần nào trong Trang web này liên kết quý vị tới các trang web khác, thì các trang web đó không hoạt động theo Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi khuyến cáo quý vị nên xem xét tuyên bố bảo mật đăng tải trên các trang web khác đó để hiểu rõ quy trình thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này trong tương lai. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết những thay đổi trọng yếu đối với Chính sách Bảo mật này bằng cách gửi thông báo tới địa chỉ email quý vị đã cung cấp cho chúng tôi hoặc bằng cách đăng một thông báo nổi bật trên Trang web của chúng tôi. Mọi thay đổi chúng tôi có thể thực hiện đối với Chính sách Bảo mật của mình trong tương lai sẽ được đăng tải trên trang này. Chúng có thể sẽ liên hệ với quý vị khi phù hợp. Quý vị hãy trở lại thường xuyên để xem mọi cập nhật hoặc thay đổi đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Nếu quý vị có câu hỏi về Chính sách Bảo mật này hoặc có bất kỳ khiếu nại nào về việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị, vui lòng liên hệ với chuyên viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ aaeprivacy@aaetravel.com. Quý vị cũng có thể liên hệ với nhà chức trách địa phương trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu để biết thêm thông tin hoặc nộp đơn khiếu nại.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phản hồi đề nghị của quý vị trong vòng 24 giờ đồng hồ. 
Chính sách Bảo mật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2017.

 

BEX Travel Asia Pte Ltd.
(Số Đăng ký của Công ty: 201113337M) 
38 Beach Road, #09-12, South Beach Tower, Singapore 189787.