Cầu bắc qua Sông Kwai

Cầu bắc qua Sông Kwai trong đó bao gồm sông lạch, đường sắt và cầu
Chọn hai sản phẩm trở lên để tiết kiệm: