Điều khoản sử dụng trang web

Sửa đổi lần cuối vào ngày 29 tháng 5 năm 2020 

THỎA THUẬN GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ BEX TRAVEL ASIA PTE. LTD.

Trang web này ("Trang web") do BEX Travel Asia Pte. Ltd., một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân của Singapore điều hành. Việc sử dụng thuật ngữ Trang web sẽ bao gồm cả việc truy cập vào Trang web này qua máy tính để bàn, máy tính xách tay, thiết bị di động và/hoặc thiết bị khác có khả năng kết nối Internet. Trang web này được cung cấp chỉ với mục đích hỗ trợ khách hàng thu thập thông tin du lịch, xác định tính sẵn có của sản phẩm và dịch vụ du lịch, thực hiện đặt chỗ hợp pháp hoặc giao dịch kinh doanh với nhà cung cấp dich vu du lịch, ngoài ra, không vì mục đích nào khác. Thuật ngữ "chúng tôi", "của chúng tôi", và "Expedia" nhằm nói đến BEX Travel Asia Pte. Ltd. (sau đây gọi là "Expedia"). Thuật ngữ “Công ty Expedia” nhằm nói đến Expedia, các công ty con và đơn vị liên kết của tập đoàn nói chung. Thuật ngữ “Đối tác của Expedia” nhằm nói đến bất kỳ trang web kết hợp, đồng thương hiệu và/hoặc liên kết nào mà thông qua đó Expedia cung cấp các liên kết, nội dung hoặc dịch vụ. Thuật ngữ "quý vị" nhằm nói đến khách hàng truy cập Trang web và/hoặc đặt chỗ trước qua chúng tôi trên Trang web này, hoặc qua nhân viên Dich vu khách hàng của chúng tôi.

Trang web này được cung cấp cho quý vị với điều kiện là quý vị chấp nhận mà không sửa đổi toàn bộ các điều khoản, điều kiện và thông báo được nêu dưới đây ("Điều khoản sử dụng"). Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Trang web này, đăng ký đặt chỗ trước cho sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch trên Trang web này hoặc liên hệ với nhân viên Dịch vụ khách hàng của chúng tôi, quý vị đồng ý rằng Điều khoản sử dụng hiện hành khi đó sẽ được áp dụng. Nếu quý vị không đồng ý với Điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng hoặc đăng ký đặt chỗ qua Trang web này hoặc nhân viên Dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Expedia có thể thay đổi các Điều khoản sử dụng này mọi lúc và quý vị chỉ có thể tiếp tục sử dụng Trang web này nếu chấp nhận Điều khoản sử dụng được cập nhật.

SỬ DỤNG TRANG WEB

Theo điều kiện sử dụng Trang web này, quý vị đảm bảo rằng:

 1. quý vị ít nhất 18 tuổi và có tinh thần minh mẫn,
 2. quý vị có quyền hợp pháp để tạo trách nhiệm pháp lý ràng buộc,
 3. quý vị sẽ sử dụng Trang web này tuân theo Điều khoản sử dụng,
 4. quý vị sẽ chỉ sử dụng Trang web này để thực hiện đặt chỗ hợp pháp cho quý vị hoặc cho cá nhân khác mà quý vị được ủy quyền hợp pháp để thực hiện,
 5. quý vị sẽ thông báo cho những cá nhân khác nêu trên về Điều khoản sử dụng áp dụng cho việc đặt chỗ quý vị đã thực hiện thay mặt họ, bao gồm tất cả các quy tắc và giới hạn áp dụng theo đó,
 6. tất cả thông tin được quý vị cung cấp trên Trang web này đều là sự thật, chính xác, hiện hành và đầy đủ, đồng thời
 7. nếu quý vị có tài khoản trực tuyến với Trang web này, quý vị sẽ bảo vệ thông tin tài khoản của mình và sẽ giám sát cũng như chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi việc quý vị và bất kỳ người nào khác sử dụng tài khoản của quý vị.

Chúng tôi đơn phương giữ lại quyền từ chối truy cập của bất cứ ai vào Trang web này và dịch vụ chúng tôi cung cấp, vào mọi lúc mà không thông báo và vì mọi lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm Điều khoản sử dụng này.

HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Nội dung và thông tin trên Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở giá cả và tính sẵn có của dịch vụ du lịch), cũng như cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp các nội dung và thông tin đó, là tài sản độc quyền của chúng tôi hoặc nhà cung cấp cũng như cung ứng của chúng tôi. Trong khi quý vị có thể tạo các bản sao có giới hạn cho lịch trình du lịch (và các tài liêu liên quan) để đặt chỗ chuyến đi hoặc dịch vụ được đăng ký qua Trang web này, quý vị đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phát, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tao, xuất bản, cấp phép, tạo sản phẩm phát sinh, chuyển nhượng hoặc bán hay bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ nào được nhận từ hoặc qua Trang web này. Ngoài ra, quý vị đồng ý không:

 1. sử dụng Trang web này hoặc nội dung trong đó vì bất kỳ mục đích thương mại nào;
 2. đặt các sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch hoặc sản phẩm khác trên Trang web này nhằm mục đích bán lại;
 3. thực hiện đặt chỗ mang tính chất đầu cơ, sai trái hoặc gian lận hoặc bất kỳ việc đặt chỗ nào theo dự đoán nhu cầu;
 4. truy cập, theo dõi hoặc sao chép bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào của Trang web này bằng mọi robot, spider, scraper hay phương tiện tự động khác hoặc mọi quy trình thủ công vì bất kỳ mục đích nào mà không được cho phép rõ ràng bằng văn bản;
 5. vi phạm các quy định giới hạn trong bất kỳ tiêu đề loại trừ robot nào trên Trang web này hoặc bỏ qua hay vượt qua các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc giới hạn truy cập vào Trang web này;
 6. thực hiện bất kỳ hành động nào mà theo chúng tôi là áp đặt hoặc có thể áp đặt lượng tải lớn không phù hợp hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
 7. liên kết sâu đến bất kỳ phần nào của Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở đường dẫn mua cho mọi dịch vụ du lịch) vì bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi; hoặc
 8. "làm giả", "bắt chước" hoặc kết hợp bất kỳ phần nào trong Trang web này vào bất kỳ trang web nào khác mà không được chúng tôi ủy quyền trước bằng văn bản.

Nếu Expedia nghi ngờ rằng quý vị đã vi phạm Điều khoản sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quý vị thực hiện nhiều đặt phòng trên Trang web và Expedia cho rằng (theo cách hợp lý) trong số đó có đặt phòng nhằm mục đích bán lại) hoặc đặt phòng hoặc tài khoản của quý vị cho thấy dấu hiệu lừa đảo, sử dụng không đúng mục đích hoặc hoạt động đáng ngờ, Expedia có thể hủy mọi đặt phòng có tên, địa chỉ email hay tài khoản của quý vị và đóng mọi tài khoản Expedia liên quan. Nếu những đặt phòng bị hủy đó là đặt phòng không hoàn tiền, Expedia có quyền không hoàn tiền cho quý vị đối với các đặt phòng đã hủy. Ngoài ra, chúng tôi có thể xác thực (nghĩa là xác thực trước) thẻ tín dụng của quý vị. Nếu quý vị đã thực hiện bất kỳ hành vi gian lận nào, Expedia bảo lưu quyền được tiến hành mọi thủ tục khởi tố cần thiết và quý vị có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại tài chính đối với Expedia, bao gồm cả các thiệt hại và chi phí tố tụng. Để khiếu nại về việc hủy đặt chỗ hoặc ngừng hay đóng tài khoản, vui lòng liên hệ với nhân viên Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

trở về đầu trang

TUYÊN BỐ BẢO MẬT

Expedia cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. Vui lòng bấm vào đây để xem lại Tuyên bố bảo mật hiện hành của chúng tôi để hiểu về các thông lệ của chúng tôi; chính sách này cũng chi phối việc quý vị sử dụng Trang web và kết hợp tham khảo: Tuyên bố bảo mật.

trở về đầu trang

QUY TẮC VÀ GIỚI HẠN CỦA NHÀ CUNG CẤP

Các điều khoản và điều kiện bổ sung của nhà cung cấp bên thứ ba sẽ áp dụng đối với đặt chỗ và giao dịch mua sản phẩm và dịch vụ du lịch mà quý vị chọn. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bổ sung này. Quý vị đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện mua hàng được quy định bởi nhà cung cấp bên thứ ba mà quý vị chọn để giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thanh toán toàn bộ khoản tiền khi đến hạn và tuân theo các quy tắc và hạn chế của nhà cung cấp bên thứ ba về tính sẵn có và việc sử dụng cước phí, sản phẩm hoặc dịch vụ. Ngoài ra, quý vị đồng ý chỉ thanh toán giá vé máy bay và các sản phẩm du lịch khác thông qua thẻ tín dụng (thẻ cứng) và các phương thức thanh toán được phê duyệt khác như được hiển thị khi thanh toán và không qua thẻ tín dụng ảo hoặc các phương thức thanh toán khác có thể bị nhà cung cấp dịch vụ du lịch hoặc chúng tôi cấm tùy từng thời điểm. Chúng tôi bảo lưu quyền hủy đăng ký của quý vị nếu không nhận đầy đủ khoản thanh toán đúng hạn.

Một số nhà cung cấp khách sạn có thể yêu cầu quý vị xuất trình thẻ tín dụng hoặc đặt cọc bằng tiền mặt để thanh toán cho chi phí bổ sung trong thời gian lưu trú của quý vị khi nhận phòng. Khoản đặt cọc đó không liên quan đến bất kỳ khoản thanh toán nào mà chúng tôi nhận được hoặc khoản tiền cần phải thanh toán cho đặt phòng khách sạn.

Quý vị thừa nhận rằng một số nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp các dịch vụ và/hoặc hoạt động nhất định có thể yêu cầu quý vị ký vào quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý của họ trước khi tham gia vào dịch vụ và/hoặc hoạt động họ cung cấp. Quý vị hiểu rằng bất kỳ vi phạm nào đối với quy tắc và giới hạn của nhà cung cấp nêu trên đều có thể khiến quý vị bị hủy đặt chỗ, bị từ chối truy cập vào sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch hiện có, bị mất mọi khoản tiền đã thanh toán cho giao dịch đặt chỗ đó, và/hoặc bị chúng tôi ghi nợ vào tài khoản của quý vị cho mọi chi phí chúng tôi phải chịu do vi phạm đó.

Đặc biệt, nếu quý vị đã mua vé máy bay, vui lòng đảm bảo quý vị đã đọc toàn bộ các điều khoản và điều kiện về vận chuyển do nhà cung cấp ban hành; quý vị có thể tìm thấy điều khoản và điều kiện đó trên trang web của nhà cung cấp. Các hãng hàng không có thể hủy hoặc đặt lại lịch trình chuyến bay của quý vị, có hoặc không có thông báo. Quý vị chịu trách nhiệm kiểm tra thời gian khởi hành theo lịch trình trước chuyến đi. Expedia sẽ không chịu trách nhiệm về việc thông báo hoặc không thông báo cho quý vị về mọi tình trạng hủy chuyến bay hoặc thay đổi trong lịch trình chuyến bay của quý vị. Để giảm thiểu ảnh hưởng tới kế hoạch du lịch của quý vị, quý vị nên mua bảo hiểm du lịch để được bảo vệ quyền lợi trong trường hợp chuyến đi bị gián đoạn. Quý vị có thể được cung cấp cơ hội đặt chỗ kết hợp hai vé một chiều thay vì vé khứ hồi. Vé một chiều kết hợp có thể mang lại lựa chọn chuyến bay tốt hơn và có thể kết hợp cho cùng một hãng hàng không hoặc các hãng hàng không khác nhau. Không giống như vé khứ hồi, mỗi vé một chiều phải tuân thủ các quy tắc, hạn chế và khoản phí của riêng mình. Nếu một trong các chuyến bay này bị ảnh hưởng do có sự thay đổi của hãng hàng không (ví dụ: hủy hoặc thay đổi lịch trình) khiến quý vị phải đổi sang chuyến bay khác, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm đối với mọi khoản phí phát sinh do thay đổi sang chuyến bay không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp không đến hoặc hủy, quý vị có quyền được hoàn thuế và phí sân bay bao gồm trong giá vé đã mua. Nếu đủ điều kiện được hoàn tiền, quý vị có thể gửi yêu cầu hoàn tiền cho nhân viên Dịch vụ khách hàng của chúng tôi, họ sẽ thay mặt quý vị chuyển yêu cầu đến hãng hàng không.

trở về đầu trang

CÁCH CHÚNG TÔI XÁC ĐỊNH THỨ TỰ SẮP XẾP

Với tư cách là khách du lịch mua hàng trên trang web của chúng tôi, quý vị có nhiều lựa chọn để giúp quý vị tìm khách sạn, chuyến bay, dịch vụ thuê xe, chuyến du thuyền hoặc hoạt động hoàn hảo. Các cài đặt “sắp xếp” cho phép quý vị xếp thứ tự những kết quả tìm kiếm theo lựa chọn ưu tiên, bất kể là giá, điểm đánh giá được xác minh hay các tiêu chí khác. Các cài đặt “bộ lọc” cũng cho phép quý vị thêm hoặc loại bỏ nhiều lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu du lịch. Nếu không lựa chọn nào được chọn, chúng tôi sẽ hiển thị một loạt các lựa chọn liên quan trong kết quả tìm kiếm, dựa vào tiêu chí được trình bày bên dưới:

 • Dịch vụ lưu trú: Thứ tự sắp xếp mặc định của chúng tôi sẽ hiển thị những nơi lưu trú liên quan đến tiêu chí tìm kiếm của quý vị, nhằm đảm bảo quý vị có thể tìm được ưu đãi phù hợp nhất cho nhu cầu của mình nhanh chóng và dễ dàng. Chúng tôi đo lường sự liên quan bằng cách xét đến các yếu tố như địa điểm, điểm đánh giá, mức độ nổi tiếng của nơi lưu trú (được đo lường bằng số lượng khách du lịch trên các trang web của chúng tôi đặt chỗ tại nơi lưu trú đó), chất lượng nội dung mà nơi lưu trú cung cấp và tính cạnh tranh về giá và tình trạng chỗ của nơi lưu trú, tất cả đều liên quan đến các nơi lưu trú khác đáp ứng tiêu chí tìm kiếm quý vị đã chọn. Hoa hồng nơi lưu trú thanh toán cho những đặt phòng thực hiện trên trang web của chúng tôi cũng là một trong những yếu tố liên quan đến vị trí sắp xếp của nơi lưu trú với cùng ưu đãi, dựa trên những yếu tố tương đồng mô tả phía trên. Với thứ tự sắp xếp không mặc định (ví dụ: quý vị sắp xếp theo giá hoặc xếp hạng sao), chúng tôi sẽ sắp xếp nơi lưu trú với kết quả tương tự dựa trên những yếu tố nêu trên.
 • Chuyến bay: Thứ tự sắp xếp mặc định của chúng tôi dựa vào giá thấp nhất. Trong những trường hợp hai chuyến bay có cùng giá, chuyến bay ngắn hơn được xếp trước.
 • Dịch vụ thuê xe: Thứ tự sắp xếp mặc định của chúng tôi chủ yếu dựa vào giá nhưng chúng tôi có thể xem xét các yếu tố liên quan khác như mức độ nổi tiếng, đánh giá của khách hàng, sự thuận tiện của địa điểm nhận xe và loại hoặc danh mục xe.
 • Du thuyền: Thứ tự sắp xếp mặc định của chúng tôi dựa trên nhiều yếu tố liên quan như xếp hạng công ty du thuyền, xếp hạng tàu thuyền, giá mỗi ngày, xếp hạng điểm khởi hành, xếp hạng điểm đến, thời lượng chuyến du thuyền và thời hạn cho phép đặt chỗ.
  • Hoạt động: Thứ tự sắp xếp mặc định của chúng tôi được các nhà quản lý điểm đến quen thuộc với từng thị trường tổng hợp thủ công, xét đến các yếu tố như giá, mức độ nổi tiếng, các lựa chọn khoảng cách từ khách sạn và phản hồi của khách du lịch.
 • Sản phẩm trọn gói: Khi kết hợp một số sản phẩm du lịch khác nhau vào một gói kỳ nghỉ, chúng tôi sử dụng các tiêu chí được trình bày ở trên để xác định thứ tự sắp xếp cho mỗi sản phẩm.
  Ngoài ra, chúng tôi liên tục tối ưu hóa dịch vụ để mang đến cho quý vị trải nghiệm tốt nhất. Theo đó, thỉnh thoảng, chúng tôi có thể thử nghiệm những thuật toán thứ tự sắp xếp khác nhau.

trở về đầu trang


ĐẶT PHÒNG THEO GIÁ KHÔNG CÔNG BỐ

Hotwire, Inc., một công ty liên kết của Expedia, có thể cung cấp lựa chọn đặt phòng khách sạn bổ sung, được giảm giá trên Trang web, nếu có. Các khách sạn này, được gọi là khách sạn có Giá không công bố của Expedia, khác với những khách sạn khác cung cấp trên Trang web theo một số cách quan trọng. Tên và địa chỉ chính xác của khách sạn không được hiển thị cho tới khi hoàn thành quá trình thanh toán cho giao dịch đặt phòng. Tất cả đăng ký đặt phòng đều là cuối cùng và không thể thay đổi, hoàn trả, trao đổi, hủy bỏ hay chuyển nhượng cho bên khác. Thẻ tín dụng của quý vị sẽ được tính phí cho khoản tiền hiển thị ngay cả khi quý vị không sử dụng đăng ký đặt phòng. Loại phòng sẽ được khách sạn quyết định dựa theo số lượng khách quý vị cung cấp tại thời điểm đặt phòng. Tất cả các giao dịch đặt phòng đều được đăng ký để lưu trú ở phòng không hút thuốc (tùy theo tình trạng chỗ). Việc phân bổ phòng khách sạn được xác định khi nhận phòng và không thể chọn phòng ở cấp cao hơn. Quý vị có thể đặt trước tối đa mỗi lúc 6 phòng có Giá không công bố của Expedia. Tất cả các phòng có Giá không công bố của Expedia sẽ được đặt theo cùng một tên và khách có tên trong đăng ký đặt phòng phải có mặt khi nhận phòng. Khách sạn có Giá không công bố của Expedia không đủ điều kiện cho các chương trình câu lạc bộ hoặc phần thưởng khách sạn. Khi nhận phòng, khách phải đưa thẻ tín dụng và ID hợp lệ có tên của họ (khoản tiền bắt buộc có trên thẻ sẽ khác nhau theo khách sạn). Thẻ ghi nợ có thể không được chấp nhận. Để biết thông tin về các khoản thuế phát sinh, phí dịch vụ và thuế trong dịch vụ của chúng tôi, nếu có, vui lòng xem "Đặt phòng khách sạn thanh toán trước".

trở về đầu trang

CƯỚC PHÍ VÀ GIÁ

Theo nội dung dưới đây, quý vị thừa nhận và đồng ý rằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của quý vị sẽ được tính phí bởi Công ty Expedia hoặc (các) nhà cung cấp mà quý vị đã đặt phòng (nếu có) cho tổng giá đặt dịch vụ du lịch tại thời điểm đặt, bao gồm giá hiển thị trên Trang web, cộng với ước tính thuế phát sinh và phí dịch vụ.

Giá vé máy bay chỉ được đảm bảo khi đã hoàn tất giao dịch mua và vé đã được phát hành. Các hãng hàng không và nhà cung cấp du lịch khác có thể thay đổi giá mà không thông báo.

Trong trường hợp quý vị đặt phòng lưu trú (có ngoại lệ phòng lưu trú tại khách sạn thanh toán trước như đã nêu dưới đây), quý vị thừa nhận và đồng ý rằng tất cả khoản phí, thuế và chi phí khác liên quan đến việc đặt phòng của quý vị là những khoản phải trả của quý vị cho nhà cung cấp dịch vụ lưu trú tại thời điểm họ yêu cầu (thường là khi nhận phòng hoặc trả phòng ở nơi lưu trú).

Giá và các khoản phí đối với một số chuyến bay giá rẻ từ nước ngoài hoặc phí hành lý bổ sung đối với một số hãng hàng không nhất định có thể tính bằng đơn vị tiền tệ khác (ví dụ: EUR). Chúng tôi sẽ cung cấp ước tính cho giá và các khoản phí đó bằng đơn vị tiền tệ mặc định của Trang web này hoặc đơn vị tiền tệ ưu tiên được chọn (nếu có). Số tiền thực tế được hãng cung cấp dịch vụ giá rẻ tính có thể hơi khác do sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái được các công ty phát hành thẻ khác nhau áp dụng. Ngoài ra, bảng kê của quý vị có thể bao gồm phí giao dịch hoặc chuyển đổi (có thể bằng ngoại tệ) được công ty phát hành thẻ của quý vị tính để xử lý giao dịch. Expedia không liên quan đến các phụ phí này và sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ khoản phí nào liên quan đến sự thay đổi của tỷ giá hối đoái và phí của đơn vị phát hành thẻ.

Chúng tôi không tính phí sửa đổi đối với các thay đổi mà quý vị thực hiện trên bất kỳ đăng ký nào, ngoại trừ việc đặt trước chuyến bay, nơi chúng tôi áp dụng phí sửa đổi. Tuy nhiên, Nhà cung cấp của bên thứ ba có liên quan có thể tính phí liên quan đến bất kỳ khoản phí nào mà quý vị phải thanh toán (nếu có). Giá của các lần sắp xếp mới của quý vị sẽ được dựa vào giá áp dụng vào ngày quý vị yêu cầu chúng tôi thực hiện thay đổi. Các mức giá này có thể không giống với giá vào thời điểm quý vị đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ.

trở về đầu trang

ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN THANH TOÁN TRƯỚC

Quý vị thừa nhận rằng Công ty Expedia thương lượng trước giá phòng nhất định với nhà cung cấp khách sạn. Giá phòng hiển thị trên Trang web là sự kết hợp của giá phòng đã thương lượng trước cho những phòng được đặt thay cho quý vị qua Expedia và hoa hồng được Expedia giữ lại cho dịch vụ của hãng. Quý vị ủy quyền cho Expedia đặt phòng với tổng giá đặt phòng, bao gồm giá phòng hiển thị trên Trang web này, cộng với ước tính thuế phát sinh, thuế (nếu có) và phí dịch vụ. Quý vị đồng ý rằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của quý vị sẽ được tính phí cho tổng giá đặt phòng bởi Travel Partner Exchange, S.L., Travelscape, LLC hoặc thành viên khác trong Công ty Expedia hoạt động kinh doanh với tư cách là Expedia. Bằng việc gửi yêu cầu đặt phòng, quý vị ủy quyền cho Công ty Expedia thay mặt quý vị tiến hành đặt phòng khách sạn, bao gồm cả sắp xếp thanh toán với nhà cung cấp khách sạn.

Ước tính thuế phát sinh trong giao dịch khách sạn thanh toán trước là khoản hoàn trả tiền thuế ước tính (ví dụ: thuế bán hàng và sử dụng, lưu trú, thuế phòng, thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, v.v.) mà Công ty Expedia thanh toán cho khách sạn liên quan đến đặt phòng của quý vị. Khách sạn tính phí cho Công ty Expedia những khoản phí nhất định, bao gồm cả khoản tiền thuế nêu trên. Khách sạn chịu trách nhiệm gửi những khoản tiền này trong phạm vi quyền hạn tính thuế hiện hành. Tính chất chịu thuế và thuế suất áp dụng khác nhau chủ yếu theo địa điểm. Khoản tiền thực tế do Công ty Expedia chi trả cho khách sạn liên quan đến thuế có thể khác nhau theo ước tính thuế phát sinh, tùy theo thuế suất, tính chất chịu thuế v.v. được áp dụng tại thời điểm thực tế quý vị sử dụng khách sạn. Trong phạm vi quyền hạn nhất định, VAT, GST hay các loại thuế tương tự khác có thể được đánh vào giá đặt phòng hoặc hoa hồng Expedia giữ lại cho dịch vụ của mình. Khoản tiền thuế thực tế cho dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi thùy theo mức giá hiện hành tại thời điểm quý vị lưu trú ở khách sạn, nếu có. Chúng tôi có thể giữ lại phí dịch vụ làm chi phí hoa hồng bổ sung cho dịch vụ đặt chỗ du lịch của quý vị. Phí dịch vụ được Expedia giữ lại cho dịch vụ của mình là khác nhau tùy theo khoản tiền và loại đặt phòng khách sạn.

Quý vị có thể hủy hoặc thay đổi đặt phòng khách sạn thanh toán trước nhưng quý vị sẽ phải chịu phí hủy hoặc phí thay đổi đã nêu trong quy tắc và giới hạn cho việc đặt phòng khách sạn. Nếu quý vị không hủy hoặc thay đổi đặt phòng của mình trước giai đoạn chính sách hủy áp dụng cho khách sạn quý vị đã đặt phòng, giai đoạn này là khác nhau theo từng khách sạn (thường là 24 đến 72 giờ) trước ngày quý vị tới, quý vị sẽ phải chịu phí tương đương với giá phòng hiện hành theo đêm, các khoản thuế phát sinh và phí dịch vụ. Trong trường hợp quý vị không có mặt vào đêm đầu tiên như đã đặt trước và dự định nhận phòng vào đêm sau đó, quý vị phải xác nhận thay đổi đặt phòng với chúng tôi muộn nhất là vào ngày có đêm đặt phòng đầu tiên để tránh việc hủy đặt phòng của quý vị.

Quý vị đồng ý thanh toán mọi phí hủy hoặc thay đổi mà quý vị phải chịu. Trong trường hợp hãn hữu, một số khách sạn không cho phép thay đổi hoặc hủy đặt phòng sau khi đã đặt, như đã nêu trong quy tắc và giới hạn đối với đặt phòng khách sạn. Quý vị đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng được áp dụng cho việc đặt phòng khách sạn thanh toán trước của mình.

Quý vị không được đăng ký đặt phòng trực tuyến cho hơn 8 phòng trong cùng một khách sạn/khoảng ngày lưu trú. Nếu chúng tôi xác định quý vị đã đăng ký đặt phòng cho hơn 8 phòng trong những lần đặt phòng riêng biệt, chúng tôi có thể hủy đặt phòng của quý vị và tính phí hủy cho quý vị, nếu có. Nếu quý vị đã thanh toán cho khoản đặt cọc không hoàn trả thì khoản đặt cọc của quý vị sẽ bị mất. Nếu muốn đặt 9 phòng trở lên, quý vị phải liên hệ với chuyên viên du lịch nhóm của Expedia theo số điện thoại +1-800-916-3290 hoặc điền vào biểu mẫu du lịch nhóm trực tuyến. Một trong các chuyên viên du lịch nhóm của chúng tôi sẽ tìm hiểu yêu cầu của quý vị và liên hệ với quý vị để hoàn thành việc đặt phòng. Có thể quý vị được yêu cầu ký hợp đồng bằng văn bản và/hoặc thanh toán khoản đặt cọc không được hoàn trả.

trở về đầu trang

THANH TOÁN NGAY HOẶC THANH TOÁN SAU

Một số khách sạn nhất định cung cấp cho quý vị lựa chọn thanh toán trực tuyến ngay hoặc thanh toán sau tại khách sạn. Nếu quý vị chọn "Thanh toán ngay", Công ty Expedia sẽ tính phí khoản tiền hiển thị vào thẻ tín dụng của quý vị ngay lập tức. Nếu quý vị chọn "Thanh toán tại nơi lưu trú", khách sạn sẽ tính phí vào thẻ tín dụng của quý vị theo loại tiền địa phương tại thời điểm quý vị lưu trú. Thuế suất và tỷ giá hối đoái có thể thay đổi tại thời điểm từ khi đăng ký đến khi lưu trú. Nhà cung cấp thẻ tín dụng của quý vị cũng có thể tính phí quy đổi ngoại hối. Coupon của Công ty Expedia có thể chỉ được áp dụng cho đặt phòng "Thanh toán ngay".

trở về đầu trang

BỘ QUY ĐỔI TIỀN TỆ

Khi tính toán khoản tiền phải trả, chúng tôi có quyền làm tròn số tiền không đáng kể (chẳng hạn như 1 xu, 2 yên, 3 rupi) cho từng khoản mục dòng để tính số chênh lệch theo cách mà chúng tôi và Nhà cung cấp của chúng tôi xử lý việc quy đổi tiền tệ. Khoản tiền làm tròn sẽ không vượt quá 6 xu Singapore.

Nếu bộ quy đổi tiền tệ khả dụng trên Trang web này thì các điều khoản và điều kiện sau sẽ được áp dụng: Tỷ giá tiền tệ dựa trên các nguồn công khai hiện có khác nhau và chỉ nên được sử dụng làm nguyên tắc. Tỷ giá không được xác minh là chính xác và tỷ giá thực tế có thể thay đổi. Định giá tiền tệ không được cập nhật hàng ngày. Hãy kiểm tra ngày trong tính năng của bộ quy đổi tiền tệ để biết ngày cập nhật sau cùng của loại tiền đó. Thông tin do ứng dụng này cung cấp được coi là chính xác, nhưng Công ty Expedia, Đối tác của Expedia, và/hoặc nhà cung cấp tương ứng của chúng tôi không cam đoan hoặc đảm bảo tính chính xác đó. Khi sử dụng thông tin này vì bất kỳ mục đích thương mại nào, chúng tôi khuyên quý vị nên tham vấn chuyên gia có chuyên môn để xác minh tính chính xác của tỷ giá tiền tệ. Chúng tôi không cho phép quý vị sử dụng thông tin này vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân, đồng thời hoàn toàn nghiêm cấm quý vị bán lại, phân phối lại và sử dụng thông tin này với mục đích thương mại.

trở về đầu trang

KHOẢN THANH TOÁN VÀ PHÍ

Trong trường hợp quý vị thanh toán ngay tại thời điểm đặt phòng, công ty nhận khoản thanh toán đó và thu tiền từ thẻ tín dụng của quý vị sẽ là: (1) Travel Partner Exchange S.L., Paseo Milicias de Garachico 1 Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tererife Islas Canarias, Tây Ban Nha, Travelscape LLC, 10190 Covington Cross Drive, #300, Las Vegas, Nevada 89144-7044, Mỹ hoặc thành viên khác trong Công ty Expedia hoạt động kinh doanh với tư cách là Expedia và nhận khoản thanh toán đó thay mặt cho nhà cung cấp dịch vụ du lịch hoặc (2) chính nhà cung cấp dịch vụ du lịch. Nhà cung cấp dịch vụ du lịch trực tiếp thu tiền đặt thuê xe của quý vị, chứ không phải Công ty Expedia.

Nhiều công ty cung cấp thẻ tín dụng và ngân hàng tính phí giao dịch cho chủ sở hữu tài khoản khi đơn vị cung cấp thẻ và địa điểm mua bán (do hãng thẻ (ví dụ như Visa, MasterCard, American Express) xác định) nằm ở quốc gia khác. Tỷ giá hối đoái, nếu có, và mọi phí giao dịch được xác định đơn phương bởi ngân hàng hoặc cơ quan xử lý giao dịch khác. Các phí này có thể được nhà phát hành thẻ áp dụng dưới dạng phí cho tài khoản chủ sở hữu thẻ. Điều này có nghĩa là khoản tiền được liệt kê trong bản sao kê thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của quý vị có thể khác với khoản tiền hiển thị trên trang tổng hợp thanh toán cho đặt chỗ trên Trang web này. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về những khoản phí này hoặc tỷ giá hối đoái bất kỳ được áp dụng cho lần đăng ký của quý vị, vui lòng liên hệ với ngân hàng của quý vị.

trở về đầu trang

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG COUPON GIẢM GIÁ

Mã giảm giá ("Coupon") có thể áp dụng cho đặt phòng khách sạn thanh toán trước, trừ đặt phòng tại các khách sạn không tham gia. Danh sách những khách sạn không tham gia sẽ được thông báo kèm theo từng Coupon cụ thể. Danh sách khách sạn tham gia có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Trừ khi có quy định khác trong điều khoản & điều kiện của một Coupon cụ thể:

 1. Coupon dành riêng cho quý vị, chỉ có thể sử dụng một lần, đồng thời sẽ được coi là đã đổi hoàn toàn và hết hạn sau khi thực hiện đặt phòng đủ điều kiện. Khi Coupon chỉ áp dụng cho đặt phòng khách sạn: Coupon có thể áp dụng đối với đặt phòng chỉ riêng khách sạn thanh toán trước (không phải đặt phòng khách sạn kết hợp sản phẩm khác như chuyến bay + khách sạn hay chuyến bay + khách sạn + xe hơi) được thực hiện trực tuyến thông qua Trang web này. Coupon chỉ có thể sử dụng cho các đặt phòng trả trước và không thể đổi thưởng cho các đặt phòng thanh toán ngay tại điểm đến. 
 2. Khi Coupon chỉ áp dụng cho đặt chỗ trọn gói: Coupon có thể áp dụng cho đặt chỗ trọn gói chuyến bay + khách sạn được thực hiện trực tuyến thông qua Trang web này. Không thể sử dụng Coupon này cho các đặt phòng theo gói khác (ví dụ: gói chuyến bay + khách sạn hoặc các gói do bên thứ ba cung cấp), đặt phòng khách sạn hoặc đặt chỗ chuyến bay. Coupon chỉ có thể sử dụng cho các đặt phòng trả trước và không thể đổi thưởng cho các đặt phòng thanh toán ngay tại điểm đến.
 3. Trừ khi có thông báo khác trong điều khoản và điều kiện của một Coupon cụ thể, quý vị không thể đổi thưởng Coupon khi không đặt phòng tại các Khách sạn đủ điều kiện. “Khách sạn đủ điều kiện” nhằm nói đến khách sạn tham gia có nhãn "Giá đặc biệt trên Expedia", không nằm trong danh sách loại trừ trong  https://www.expedia.com.vn/p/corporate/coupon-exclude-hotels (”Danh sách loại trừ”) và việc thanh toán được tiến hành vào thời điểm đặt phòng với Expedia. Danh sách loại trừ đôi khi có thể được sửa đổi mà không cần thông báo trước.
 4. Miễn là quý vị đã chi trả khoản chi tối thiểu quy định trong Coupon, Coupon cho phép quý vị hưởng khoản Giảm giá từ mức giá của đặt chỗ tương ứng trước khi áp dụng các loại thuế, ước tính thuế phát sinh, các phí áp dụng hoặc chi phí khác.
 5. Không thể sử dụng Coupon để thanh toán thuế, phụ phí về thuế, phí nhà cung cấp, phí/tiền phạt hủy hoặc thay đổi, phí hành chính hoặc các loại phí khác, vốn hoàn toàn là trách nhiệm của khách hàng.
 6. Coupon chỉ hợp lệ trong thời hạn đổi thưởng, dành cho chuyến đi trong thời gian du lịch, chỉ áp dụng khi đặt trên Trang web và không áp dụng cho mọi trang khác của Expedia.
 7. Áp dụng điều khoản và điều kiện đặt phòng thông thường theo những Điều khoản sử dụng này và mọi đặt phòng đều tùy theo tình trạng thực tế.
 8. Quý vị chỉ có thể sử dụng một Coupon cho mỗi giao dịch. Khi quý vị đặt nhiều phòng, Coupon sẽ chỉ được áp dụng cho phòng có giá thấp nhất trong giao dịch.
 9. Không thể sử dụng Coupon kết hợp với các coupon, chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt khác.
 10. Không thể sử dụng Coupon cho các đặt phòng đã thực hiện trước đó. Coupon không có giá trị tiền mặt và không thể hoàn trả hay đổi lấy tiền mặt thay thế. Nếu khoản thanh toán thấp hơn khoản giảm giá quy định, Coupon sẽ không còn giá trị và quý vị sẽ không được trả tiền.  Không thể sử dụng lại Coupon, ngay cả trong trường hợp bạn thay đổi hoặc hủy đặt phòng.
 11. Coupon mất hiệu lực nếu bị cấm theo pháp luật và chỉ có thể được cư dân hợp pháp của Việt Nam từ 18 tuổi trở lên sử dụng.
 12. Nhân viên của các công ty thuộc tập đoàn Expedia hoặc bất kỳ người nào có quan hệ công việc với chương trình ưu đãi này, bao gồm, nhưng không chỉ gồm, các đối tác của chương trình liên kết quảng cáo với đại lý du lịch không được sử dụng Coupon này.
 13. Việc sử dụng sai Coupon này, bao gồm, nhưng không chỉ gồm, đăng tải và bán Coupon là hành vi bị cấm, sẽ khiến Coupon bị mất hiệu lực và có thể cấu thành tội lừa đảo.
 14. Không thể chuyển nhượng hoặc bán Coupon. Coupon có được qua các kênh trái phép, bị cắt xén, sửa đổi, sao chép, giả mạo, hư hại, tác động hoặc can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào đều bị xem là không có giá trị.
 15. Nếu Expedia phát hiện thấy, hoặc có lý do để nghi ngờ (một cách hợp lý) rằng khách hàng: (a) vi phạm các điều kiện về coupon nêu trên; (b) có được Coupon này từ một kênh trái phép; (c) sử dụng Coupon với mục đích bán lại bất kỳ phòng nào đã đặt; (d) tham gia vào hành vi gây ảnh hưởng đến tính công bằng, liêm chính hoặc việc thực hiện ưu đãi này một cách đúng đắn; hoặc (e) có hành vi gian lận khác, Expedia có thể, toàn quyền quyết định, hủy mọi đặt phòng mà khách hàng đã thực hiện bằng Coupon đó mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào. Expedia có quyền không hoàn trả cho khách hàng đối với các giao dịch bị hủy này, bao gồm cả các đặt phòng không hoàn tiền.
 16. Chúng tôi muốn nêu rõ rằng, khách hàng chỉ có thể sử dụng Coupon khi đặt phòng trực tiếp trên Trang web chứ không phải thông qua hoặc do một đại lý du lịch hoặc trung gian bên thứ ba thực hiện.
 17. Expedia bảo lưu quyền thay đổi các điều kiện sử dụng của Coupon hoặc thu hồi Coupon bất kỳ lúc nào. Quyết định của Expedia là quyết định cuối cùng trong mọi vấn đề liên quan đến ưu đãi này. Các điều khoản và điều kiện của Coupon được hiểu như đã ghi rõ và không được thay đổi bởi bất kỳ đại diện không đủ thẩm quyền nào.
 18. Nhà cung cấp Coupon là BEX Travel Asia Pte. Ltd. (Số đăng ký công ty 201113337M), một công ty được thành lập theo luật pháp Singapore, có văn phòng được đăng ký tại địa chỉ 8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre Tower 1, Singapore 018981.

CHƯƠNG TRÌNH EXPEDIA REWARDS

Chương trình Expedia Rewards dành cho khách hàng của Trang web, do Expedia, Inc. toàn quyền quyết định và chỉ dành cho các cá nhân đủ tuổi trưởng thành theo pháp định tại khu vực/lãnh thổ cư trú tương ứng của họ, có địa chỉ email hợp lệ và đăng ký tham gia chương trình Expedia Rewards.   Vui lòng bấm vào đây để xem Điều khoản và điều kiện của chương trình Expedia Rewards.

THANH TOÁN BẰNG ĐIỂM

Expedia cho phép dùng điểm tích lũy từ các chương trình khách hàng thân thiết được lựa chọn ("Chương trình điểm") để đổi lấy một số sản phẩm và dịch vụ du lịch trên Trang web này. Nếu quý vị sử dụng hoặc đăng ký sử dụng bất kỳ điểm nào trên Trang web này, thì các điều khoản và điều kiện này sẽ được áp dụng. Để đủ điều kiện sử dụng điểm, quý vị phải có một tài khoản trực tuyến tại Trang web này, một tài khoản đủ điều kiện với nhà cung cấp Chương trình điểm đang hoạt động và có uy tín, đồng thời việc mua hàng của quý vị phải vượt quá giá trị giao dịch tối thiểu cho việc sử dụng điểm của quý vị (nếu có).

LIÊN KẾT TÀI KHOẢN CỦA QUÝ VỊ: Đối với Chương trình điểm, ngoài chương trình Expedia Rewards (Tài khoản chương trình Expedia Rewards của quý vị được liên kết tự động đến tài khoản trực tuyến của quý vị trên Trang web này), tài khoản Chương trình điểm của quý vị (“Tài khoản”) sẽ được liên kết đến tài khoản trực tuyến của quý vị trong quá trình đăng ký trên Trang web. Expedia có toàn quyền từ chối việc đăng ký, ngừng liên kết Tài khoản của quý vị hoặc chấm dứt quyền sử dụng điểm của quý vị trên Trang web này vì bất kỳ lý do nào. Trong và sau quá trình đăng ký, nhà cung cấp Chương trình điểm có thể cung cấp cho Expedia thông tin về Tài khoản của quý vị, bao gồm cả số dư điểm.

ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG: Quý vị không mất phí đổi điểm trên Trang web này. Quý vị chỉ có thể đổi điểm để mua sản phẩm và dịch vụ du lịch đủ điều kiện mà Expedia có toàn quyền quyết định. Nhà cung cấp Chương trình điểm sẽ khấu trừ từ số dư Tài khoản của quý vị số lượng điểm quý vị chọn để sử dụng cho việc mua đủ điều kiện. Quý vị không thể kết hợp điểm từ một nhà cung cấp Chương trình điểm với các điểm khách hàng thân thiết khác từ nhà cung cấp các khác để hoàn thành một giao dịch duy nhất. Tuy nhiên, nếu quý vị không đủ điểm để hoàn thành việc mua đủ điều kiện, quý vị có thể sử dụng thẻ tín dụng đủ điều kiện liên kết với Tài khoản của mình để hoàn thành giao dịch. Thẻ đủ điều kiện để tiến hành các giao dịch nói trên có thể được giới hạn trong những thẻ liên kết với Chương trình điểm được sử dụng trong giao dịch. Expedia có thể toàn quyền quyết định cho phép quý vị kết hợp điểm với các coupon đủ điều kiện.

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG: Các giao dịch mua bằng điểm phải tuân theo điểm của tỉ giá chuyển đổi đồng đô la do nhà cung cấp Chương trình điểm đặt ra. Nhà cung cấp Chương trình điểm có quyền thay đổi điểm đối với tỉ giá chuyển đổi đồng đô la mọi lúc. Ngoài ra, một số nhà cung cấp Chương trình điểm có thể đặt ra số lượng điểm tối thiểu có thể đổi thưởng trọng mọi giao dịch. Các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng và có sẵn trên trang web của nhà cung cấp Chương trình điểm thích hợp.

trở về đầu trang

ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH

Quý vị chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quý vị đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh, đồng thời các chứng từ du lịch của quý vị, như hộ chiếu và visa (quá cảnh, công tác, du khách và loại khác), đều theo yêu cầu và mọi yêu cầu nhập cảnh khác đều được đáp ứng. Công ty Expedia không có thông tin đặc biệt nào về những yêu cầu nhập cảnh hoặc chứng từ du lịch. Chúng tôi khuyến khích khách hàng xem xét các điều khoản nghiêm cấm, cảnh báo, thông cáo và tư vấn du lịch do chính phủ liên quan ban hành trước khi đăng ký du lịch tới điểm đến quốc tế.

Hộ chiếu và Visa: Quý vị phải tham vấn Đại sứ quán hoặc Tòa lãnh sự liên quan để biết thông tin này. Yêu cầu có thể thay đổi và quý vị phải kiểm tra thông tin cập nhật kịp thời trước khi đăng ký và khởi hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị bị từ chối lên máy bay hay vào quốc gia bất kỳ do bản thân quý vị không mang theo đúng hộ chiếu, visa hay chứng từ khác theo yêu cầu của hãng hàng không, cơ quan hay quốc gia bất kỳ, bao gồm những quốc gia quý vị có thể vừa mới quá cảnh. Điều này bao gồm tất cả các điểm dừng của tàu bay ngay cả khi quý vị không rời khỏi tàu bay hay sân bay.

Sức khỏe: Các đợt tiêm chủng được khuyến nghị khi du lịch có thể thay đổi bất cứ lúc nào và quý vị phải tham vấn với bác sỹ về những khuyến cáo hiện tại trước khi quý vị khởi hành. Quý vị chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quý vị đã được tiêm chủng theo khuyến nghị, dùng mọi loại thuốc theo khuyến nghị và tuân theo lời khuyên y tế liên quan đến chuyến đi của quý vị.

BẰNG VIỆC ĐẶT TRƯỚC CHO SẢN PHẨM DU LỊCH TRONG NHỮNG ĐIỂM ĐẾN QUỐC TẾ CỤ THỂ, EXPEDIA KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC DU LỊCH ĐẾN NHỮNG KHU VỰC ĐÓ LÀ THÍCH HỢP HOẶC KHÔNG CÓ RỦI RO, ĐỒNG THỜI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG TỔN HẠI HOẶC MẤT MÁT DO DU LỊCH TỚI NHỮNG ĐIỂM ĐẾN NÊU TRÊN.

trở về đầu trang

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Thông tin, Phần mềm, Sản phẩm và Dịch vụ được xuất bản trên Trang web này có thể bao gồm lỗi hoặc không chính xác, kể cả lỗi về giá cả. Cụ thể, Công ty Expedia và Đối tác của Expedia không đảm bảo tính chính xác và khước từ mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hay tính không chính xác nào liên quan đến thông tin và mô tả về khách sạn, hãng hàng không, du thuyền, xe hơi và các sản phẩm cũng như dịch vụ du lịch khác hiển thị trên Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở giá cả, ảnh chụp, danh sách tiện nghi khách sạn, mô tả chung về sản phẩm, v.v.). Ngoài ra, Expedia giữ toàn quyền được sửa mọi lỗi về giá trên Trang web của chúng tôi và/hoặc đặt phòng theo giá không chính xác. Trong trường hợp đó, nếu có, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị cơ hội giữ đặt chỗ với giá chính xác hoặc chúng tôi sẽ hủy đặt chỗ của quý vị mà không phạt. Expedia không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ du lịch cho quý vị ở mức giá không chính xác (thấp hơn), kể cả sau khi quý vị đã nhận được xác nhận đặt phòng.

Thông tin xếp hạng khách sạn trên Trang web chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung đồng thời Công ty Expedia và Đối tác của Expedia không đảm bảo tính chính xác của các xếp hạng. Công ty Expedia, Đối tác của Expedia và các nhà cung cấp tương ứng không đảm bảo về tình trạng thực tế của các sản phẩm cũng như dịch vụ cụ thể. Công ty Expedia, Đối tác của Expedia và các nhà cung cấp tương ứng có thể cải tiến và/hoặc thay đổi Trang web này mọi lúc.

Công ty Expedia, Đối tác của Expedia và các nhà cung cấp tương ứng không cam đoan về tính phù hợp của thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ có trên Trang web này vì bất kỳ mục đích nào, đồng thời việc bao gồm hay cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bất kỳ trên Trang web này không bao hàm việc bảo lãnh hay khuyến nghị của Công ty Expedia hay Đối tác của Expedia cho các sản phẩm hay dịch vụ đó. Tất cả thông tin, sản phẩm phần mềm và dịch vụ nêu trên được cung cấp "nguyên trạng" và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào. Công ty Expedia, Đối tác của Expedia và các nhà cung cấp tương ứng khước từ mọi bảo đảm và điều kiện rằng Trang web này, máy chủ của trang web hay email bất kỳ được gửi từ Công ty Expedia, Đối tác của Expedia và/hoặc nhà cung cấp tương ứng không có vi-rút hay thành phần gây hại khác. Công ty Expedia, Đối tác của Expedia và các nhà cung cấp tương ứng theo đây khước từ mọi bảo đảm và điều kiện, dù là rõ ràng hay ngụ ý, đối với thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ này, bao gồm tất cả các bảo đảm cũng như điều kiện ngụ ý về khả năng bán, chất lượng vừa ý, tính phù hợp với một mục đích cụ thể, tính tuân thủ theo bất kỳ mô tả, tác quyền và tính không xâm phạm nào, bao gồm cả việc Trang web này sẽ không có vi phạm về bản quyền, thương hiệu hay quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba.

Hãng hàng không, khách sạn và các nhà cung cấp khác cung cấp sản phẩm và dịch vụ du lịch hay dịch vụ khác trên Trang web này là các nhà thầu độc lập, không phải là đại lý hay nhân viên thuộc Công ty Expedia hay Đối tác của Expedia. Công ty Expedia và Đối tác của Expedia không chịu trách nhiệm cho các hành động, lỗi, việc bỏ sót, cam đoan, bảo đảm, vi phạm hay sơ suất của bất kỳ nhà cung cấp nào nêu trên hoặc cho bất kỳ thương tích cá nhân, tử vong, tổn hại tài sản hoặc hư hại hay phí tổn nào khác có nguyên nhân từ đó. Công ty Expedia không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ chi phí, phí tổn, khiếu nại hay tổn hại nào phát sinh từ dịch vụ bất kỳ sẽ được hoàn trả cho bất kỳ khoản nào nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí chuyển địa điểm. Không giới hạn ở những khoản đã nêu, Công ty Expedia và Đối tác của Expedia không chịu trách nhiệm pháp lý và không hoàn tiền trong trường hợp hoãn, hủy, đặt phòng quá tải, đình công, bất khả kháng hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài quyền kiểm soát trực tiếp của họ, đồng thời họ không chịu trách nhiệm đối với chi phí bổ sung, bỏ sót, trì hoãn, đổi tuyến hoặc hành động bất kỳ của mọi chính phủ hoặc cơ quan.

Trong mọi trường hợp, Công ty Expedia, Đối tác của Expedia và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả nào nảy sinh từ, hoặc liên quan theo mọi cách với, quyền truy cập của quý vị, hiển thị hoặc sử dụng Trang web này hoặc bị chậm trễ hay không có khả năng truy cập, hiển thị hoặc sử dụng Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quý vị tin tưởng những ý kiến xuất hiện trên Trang web này; mọi vi-rút máy tính, thông tin, phần mềm, trang web được liên kết, sản phẩm và dịch vụ có được qua Trang web này; hoặc các trường hợp khác phát sinh từ việc truy cập, hiển thị hoặc sử dụng Trang web này) cho dù dựa theo giả thuyết về tính sơ suất, hợp đồng, sai sót, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, quy chế bảo vệ khách hàng hay các trường hợp khác, ngay cả khi Công ty Expedia, Đối tác của Expedia và/hoặc nhà cung cấp tương ứng đã được thông báo về khả năng của những tổn hại nêu trên.

Bất kể giới hạn nêu trên, nếu Công ty Expedia, Đối tác của Expedia hoặc các nhà cung cấp tương ứng của họ được coi là phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi tổn thất hoặc hư hại phát sinh hoặc liên quan đến bất kỳ trường hợp nào nêu trên, thì trách nhiệm pháp lý mà Công ty Expedia, Đối tác của Expedia và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng của họ phải chịu trong mọi trường hợp sẽ không được vượt quá, theo tính gộp, giá trị lớn hơn của (a) phí dịch vụ quý vị đã trả cho Công ty Expedia liên quan đến (các) giao dịch đó trên Trang web này, hoặc (b) Hai triệu ba trăm nghìn Việt Nam đồng (2.300.000 VND).

Giới hạn trách nhiệm pháp lý phản ánh sự phân bố rủi ro giữa các bên. Giới hạn được chỉ định trong mục này sẽ có hiệu lực và áp dụng ngay cả khi bất kỳ biện pháp khắc phục có giới hạn nào trình bày trong Điều khoản sử dụng này được coi là không theo mục đích thiết yếu. Giới hạn trách nhiệm pháp lý được cung cấp trong Điều khoản sử dụng này có hiệu lực cho lợi ích thuộc về Công ty Expedia, Đối tác của Expedia và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng.

trở về đầu trang

BỒI THƯỜNG

Quý vị đồng ý bảo vệ và bồi thường cho Công ty Expedia, Đối tác của Expedia, và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng cũng như mọi viên chức, giám đốc, nhân viên và chuyên viên của họ khỏi mọi khiếu nại, kiện tụng, yêu cầu, bồi hoàn, mất mát, tổn hại, tiền phạt, hình phạt hay các phí tổn hoặc chi phí khác thuộc mọi hình thức hay tính chất, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí pháp lý và kế toán hợp lý theo yêu cầu của:

 1. quý vị hoặc đại diện cho quý vị khi vượt quá trách nhiệm đã nêu ở trên; hoặc
 2. bên thứ ba do:
 1. việc quý vị vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc chứng từ được tham chiếu trong nội dung này;
 2. việc quý vị vi phạm bất kỳ điều luật hoặc quyền nào của bên thứ ba; hoặc
 3. việc quý vị sử dụng Trang web này.

trở về đầu trang

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT, HÌNH ẢNH VÀ NỘI DUNG GỬI KHÁC

Chúng tôi luôn trân trọng ý kiến đóng góp của quý vị. Vui lòng lưu ý rằng bằng việc gửi nội dung tới Trang web này qua thư điện tử, bài đăng trên Trang web này hoặc cách khác, bao gồm cả mọi nhận xét khách sạn, ảnh, video, câu hỏi, nhận xét, gợi ý, ý tưởng hoặc nội dung tương tự có trong mọi nội dung gửi (gọi chung là Nội dung gửi), quý vị cấp cho Công ty Expedia và Đối tác của Expedia quyền không độc quyền, không mất phí bản quyền, lâu dài, có thể chuyển nhượng, không thể thu hồi và có thể cấp phép bổ sung đầy đủ để (a) sử dụng, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, biên dịch, phân phối, công bố, tạo tác phẩm phái sinh cũng như hiển thị và trình bày công khai Nội dung gửi đó trên toàn thế giới thông qua mọi phương tiện truyền thông, hiện đã biết hoặc sẽ được sáng chế trong tương lai; và (b) sử dụng tên mà quý vị gửi liên quan đến Nội dung gửi đó. Quý vị đồng ý và thừa nhận rằng Công ty Expedia có thể đơn phương chọn cung cấp thẩm quyền của nhận xét hoặc đánh giá của quý vị (ví dụ: liệt kê tên và nơi ở của quý vị trong nhận xét khách sạn mà quý vị gửi), đồng thời việc gửi đó có thể được chia sẻ với đối tác nhà cung cấp của chúng tôi. Quý vị còn cấp thêm quyền cho Công ty Expedia được khởi kiện bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào vi phạm các quyền của quý vị hoặc Công ty Expedia trong Nội dung gửi khi vi phạm Điều khoản sử dụng này. Quý vị xác nhận và đồng ý rằng Nội dung gửi không bảo mật và không độc quyền. Quý vị hoàn toàn miễn bỏ bất kỳ và toàn bộ "quyền đạo đức" (bao gồm các quyền về thẩm quyền hoặc tính toàn vẹn) mà có thể tiếp tục tồn tại trong Nội dung gửi của quý vị, đồng thời đồng ý rằng quý vị không phản đối việc chúng tôi, Đối tác của Expedia hoặc bất kỳ đối tác hay nhà cấp phép nào của chúng tôi công khai, sử dụng, sửa đổi, xóa hoặc khai thác Nội dung gửi của quý vị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ Nội dung gửi nào do quý vị đăng hoặc gửi. Chúng tôi không phản đối việc đăng nhận xét của quý vị; chúng tôi bảo lưu quyền đơn phương quyết định nội dung nào được phát hành trên Trang web. Nếu quý vị không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này thì vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ nội dung Gửi nào.   

Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Gửi của quý vị, (đặc biệt là bao gồm nhưng không giới hạn ở các đánh giá được đăng trên Trang web này). Quý vị không được đăng bài hoặc truyền tải tới hoặc từ Trang web này: (i) bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào bất hợp pháp, mang tính đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm v.v. mà có thể vi phạm quyền công khai và/hoặc quyền riêng tư hay có thể vi phạm bất kỳ điều luật nào; (ii) bất kỳ tài liệu hoặc nội dung thương mại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gây quỹ, quảng cáo hoặc tiếp thị mọi hàng hóa hay dịch vụ); (iii) bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào vi phạm, chiếm đoạt hoặc xâm phạm bản quyền, thương hiệu, quyền sáng chế hay quyền độc quyền bất kỳ của mọi bên thứ ba; và (iv) bất kỳ nội dung nào đi ngược lại với lợi ích công cộng, đạo đức chung, trật tự công cộng, an ninh công cộng, tính hòa hợp quốc gia hay những điều lệ bị luật pháp hiện hành nghiêm cấm. Quý vị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do việc vi phạm các giới hạn cho trước, hay bất kỳ nguy hại nào khác do quý vị đăng nội dung lên Trang web này. Quý vị thừa nhận rằng Expedia có thể thực thi quyền của mình (ví dụ: sử dụng, phát hành, xóa) đối với mọi nội dung quý vị gửi mà không thông báo cho quý vị. Nếu quý vị gửi nhiều đánh giá cho cùng một khách sạn, thì chỉ lần gửi gần nhất của quý vị đủ điều kiện được sử dụng.  

Expedia có thể thỉnh thoảng trao phần thưởng khuyến khích khách hàng nêu nhận xét khách sạn (bằng coupon giảm giá/tham gia rút thăm trúng thưởng, v.v.). Điều quan trọng với chúng tôi là các nhận xét phải công bằng và trung thực. Vì vậy, mọi khách hàng đều có thể tham gia các chương trình khuyến khích này, bất kể nhận xét khách sạn là tích cực hay tiêu cực.  

Mọi hình ảnh được gửi phải tuân theo Quy định gửi ảnh của chúng tôi, có tại: https://www.expedia.com.vn/p/info-other/community-guidelines.htm. Quý vị đồng ý bồi thường cho Công ty Expedia mọi mất mát, khiếu nại, kiện tụng và thủ tục pháp lý phát sinh hay liên quan đến việc quý vị không tuân thủ Quy định gửi ảnh của chúng tôi.  

Expedia không có quyền sở hữu, liên quan hay bảo lãnh bất kỳ hình ảnh nào được gửi bởi người dùng cuối qua trang web của chúng tôi.  

Quý vị có thể tìm các chính sách của Expedia về các khiếu nại của bên thứ ba đối với nội dung trên Trang web, bao gồm nội dung trong mọi Nội dung gửi, vi phạm bản quyền do bên thứ ba nêu trên nắm giữ, trong mục “Chấm dứt tài khoản”, “Thông báo về nội dung vi phạm” và “Thông báo bác bỏ” dưới đây.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này có thể chứa siêu liên kết tới trang web do bên thứ ba chứ không phải Expedia quản lý. Những liên kết này chỉ được cung cấp để quý vị tham khảo.  Chúng tôi không quản lý những trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc vấn đề bảo mật hoặc bất kỳ việc vận hành nào của các trang web này.  Ngoài ra, quý vị tự mình thực hiện những biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng mọi liên kết quý vị chọn hoặc phần mềm quý vị tải xuống (cho dù từ Trang web này hay trang web khác) đều không có vi-rút, sâu, trojan horse, lỗi và các mục phá hủy khác. Việc chúng tôi đưa các liên kết này không đồng nghĩa với việc bảo trợ cho nội dung trên các trang web này hoặc có liên kết nào với việc hoạt động của họ.

trở về đầu trang

PHẦN MỀM CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB NÀY

Mọi phần mềm mà bất kỳ Công ty Expedia nào cho phép quý vị tải xuống từ Trang web này ("Phần mềm") hoặc qua cửa hàng ứng dụng di động của quý vị, bao gồm ứng dụng di động Expedia ("Ứng dụng di động", là sản phẩm có bản quyền thuộc Công ty Expedia và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng của chúng tôi. Việc quý vị sử dụng Phần mềm này được quy định bởi các điều khoản trong thỏa thuận bản quyền người dùng cuối, nếu có, đi cùng, hoặc bao gồm trong, Phần mềm ("Thỏa thuận bản quyền").  Quý vị không thể cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Phần mềm nào đi cùng hoặc bao gồm Thỏa thuận bản quyền nếu chưa đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận bản quyền.  Đối với mọi Phần mềm mà quý vị có thể tải xuống trên Trang web này không đi kèm với Thỏa thuận cấp phép, chúng tôi cấp cho quý vị giấy phép người dùng, có giới hạn, cá nhân, không thể chuyển nhượng, không độc quyền để tải xuống, cài đặt và sử dụng Phần mềm và/hoặc Ứng dụng di động để xem và sử dụng Trang web này và/hoặc truy cập nội dung cũng như thông tin có sẵn trong Ứng dụng di động (bao gồm nhưng không giới hạn ở giá cả và tính sẵn có của dịch vụ du lịch) tuân theo Điều khoản sử dụng này và không vì mục đích nào khác.

Xin lưu ý rằng tất cả Phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả mã HTML và điều khiển Active X có trên Trang web này, được sở hữu bởi Công ty Expedia, Đối tác của Expedia, và/hoặc nhà cung cấp tương ứng, đồng thời được bảo vệ bởi luật bản quyền và các điều khoản hiệp ước quốc tế. Mọi việc tái tạo hoặc phân phối lại Phần mềm đều bị cấm và có thể dẫn đến việc vi phạm luật dân sự hoặc hình sự.  Người vi phạm sẽ bị khởi tố với mức tối đa có thể.

KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐÃ TRÌNH BÀY TRƯỚC, VIỆC SAO CHÉP HOẶC TÁI SẠN XUẤT PHẦN MỀM TRÊN BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC ĐỊA ĐIỂM NÀO KHÁC NHẰM MỤC ĐÍCH TÁI TẠO HOẶC PHÂN PHỐ LẠI PHẦN MỀM ĐỀU BỊ CẤM.  PHẦN MỀM CHỈ ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, THEO ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN BẢN QUYỀN.

Thiết bị di động của quý vị phải được kết nối với internet để Ứng dụng di động hoạt động chính xác. Quý vị chịu trách nhiệm thực hiện mọi dàn xếp cần thiết cho thiết bị của mình để có kết nối internet và chịu trách nhiệm cho toàn bộ khoản tiền phát sinh từ việc truyền tải và nhận dữ liệu Ứng dụng di động (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí chuyển vùng dữ liệu) do nhà cung cấp dịch vụ tính cho quý vị. Như đã mô tả rõ trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, Ứng dụng di động sẽ tự động truyền một lượng nhỏ dữ liệu trong hoạt động thông thường của mình, bao gồm cách quý vị sử dụng Ứng dụng di động, Nội dung quý vị truy cập và lỗi hay sự cố kỹ thuật mà Ứng dụng có thể gặp phải trong khi quý vị sử dụng. Bằng việc sử dụng Ứng dụng di động, quý vị thừa nhận, đồng ý và chấp thuận việc thu thập tự động thông tin này.

trở về đầu trang

THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tất cả nội dung của Trang web này thuộc bản quyền của ©2020 Expedia, Inc., một công ty thuộc Expedia Group. Bảo lưu mọi quyền.

Expedia và logo Airplane là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký bảo hộ của Expedia, Inc. tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác. Các logo và tên sản phẩm cũng như công ty khác được đề cập trong nội dung này có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. Expedia không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang web do các bên quản lý, không phải là các trang web do Expedia quản lý.

Nếu quý vị phát hiện thương hiệu của chúng tôi bị vi phạm, vui lòng gửi email thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ  trademarks@expedia.com.(Chúng tôi chỉ xử lý các vấn đề vi phạm thương hiệu tại địa chỉ email này.)

CHẤM DỨT TÀI KHOẢN

Expedia đã thông qua chính sách chấm dứt tài khoản của, trong các trường hợp thích đáng và Expedia giữ toàn quyền quyết định, người đăng ký hoặc chủ tài khoản được cho là lặp lại vi phạm. Expedia cũng có thể đơn phương giới hạn quyền truy cập vào Trang web và/hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của người khác, cho dù có lặp lại vi phạm hay không. Nếu quý vị cho rằng một chủ tài khoản hoặc chủ thuê bao lặp lại vi phạm, vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ cho chúng tôi để xác minh chủ tài khoản hoặc chủ thuê bao đó lặp lại vi phạm khi điền thông báo của quý vị.

THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG VI PHẠM

Nếu quý vị có thiện ý tin rằng nội dung do chúng tôi lưu trữ vi phạm bản quyền của quý vị, quý vị (hoặc nhân viên của quý vị) có thể gửi cho chúng tôi (qua email ở địa chỉ  trademarks@expedia.com) thông báo bằng văn bản bao gồm các thông tin sau đây. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không xử lý khiếu nại của quý vị nếu thông báo này không được điền đúng hoặc không đầy đủ. Báo cáo sai trong thông báo của quý vị có thể bị coi là vi phạm theo Đạo luật bản quyền (Chương 63) và/hoặc các điều luật hiện hành khác, đồng thời có thể khiến quý vị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại.

 1. Thông tin nhận dạng rõ ràng của sản phẩm có bản quyền quý vị khiếu nại đã bị xâm phạm.
 2. Thông tin nhận dạng rõ ràng của nội dung quý vị khiếu nại đang bị xâm phạm trên Trang web, bao gồm địa điểm trực tuyến của nội dung đó, chẳng hạn như liên kết tới nội dung xâm phạm hoặc thông tin nhận dạng của phương thức mà chúng tôi bị cáo buộc là đã tham chiếu hoặc liên kết một người dùng tới nội dung xâm phạm đó.
 3. Tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của quý vị.
 4. Tên và địa chỉ của chủ sở hữu bản quyền hoặc bên cấp phép chuyên biệt đó, nếu quý vị thực hiện thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc bên cấp phép chuyên biệt.
 5. Địa chỉ dịch vụ của quý vị tại Singapore, nếu quý vị không cư trú ở Singapore.
 6. Tuyên bố rằng quý vị là hoặc được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu hoặc bên cấp phép chuyên biệt của bản quyền tác giả trong sản phẩm được xác định bên trên.
 7. Tuyên bố rằng quý vị hoàn toàn tin là nội dung bị khiếu nại vi phạm bản quyền không có ủy quyền của chủ sở hữu bản quyền, nhân viên của chủ sở hữu bản quyền, hay điều luật, đồng thời là bản sao vi phạm của sản phẩm bản quyền được xác định bên trên.
 8. Tuyên bố rằng quý vị mong chúng tôi xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung vi phạm.
 9. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo này là chính xác.
 10. Tuyên bố rằng quý vị gửi tới cơ quan tòa án có thẩm quyền ở Singapore vì mục đích tố tụng liên quan đến việc gửi và nội dung của thông báo.
 11. Chữ ký của quý vị.

Thông báo liên quan đến Trang web này phải được gửi tới chúng tôi theo địa chỉ sau đây hoặc địa chỉ email:

BEX Travel Asia Pte. Ltd. 
38 Beach Road 
#09-12, South Beach Tower 
Singapore 189787 

Địa chỉ email:  trademarks@expedia.com (Chúng tôi chỉ xử lý các vấn đề vi phạm thương hiệu tại địa chỉ email này.) 
Đồng kính gửi: Head of Legal

THÔNG BÁO BÁC BỎ

Nếu nội dung quý vị đăng đã bị gỡ xuống, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để thông báo cho quý vị về điều này trong thời gian hợp lý và cung cấp cho quý vị bản sao thông báo mà chúng tôi đã tiến hành. Đáp lại, quý vị có thể gửi thông báo bác bỏ qua fax hoặc thư thông thường trình bày các mục được nêu dưới đây. Quý vị có thể muốn tham vấn luật sư trước khi thực hiện việc này. Báo cáo sai trong thông báo của quý vị có thể bị coi là vi phạm theo Đạo luật bản quyền (Chương 63) và/hoặc các điều luật hiện hành khác, đồng thời có thể khiến quý vị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại. Vui lòng cung cấp các chi tiết sau đây trong thông báo bác bỏ của quý vị:

 1. Thông tin nhận dạng nội dung cụ thể mà đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa cũng như vị trí nội dung xuất hiện trên Trang web trước khi bị xóa hoặc vô hiệu hóa. Vui lòng cung cấp địa chỉ URL nếu có thể.
 2. Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của quý vị.
 3. Địa chỉ dịch vụ của quý vị tại Singapore, nếu quý vị không cư trú ở Singapore.
 4. Tuyên bố rằng quý vị hoàn toàn tin là nội dung bị khiếu nại vi phạm bản quyền đã bị xóa hoặc quyền truy cập vào nội dung đó đã bị vô hiệu hóa, vì lý do nhầm lẫn hoặc xác định sai hoặc nội dung không vi phạm bất kỳ bản quyền nào.
 5. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo bác bỏ này là chính xác.
 6. Tuyên bố rằng quý vị gửi tới cơ quan tòa án có thẩm quyền ở Singapore vì mục đích tố tụng liên quan đến nội dung đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa và mọi tố tụng liên quan đến việc gửi và nội dung của thông báo bác bỏ.
 7. Chữ ký của quý vị.

Gửi thông báo dưới dạng văn bản tới địa chỉ hoặc địa chỉ email sau đây:

BEX Travel Asia Pte. Ltd. 
38 Beach Road 
#09-12, South Beach Tower 
Singapore 189787

Địa chỉ email:  trademarks@expedia.com (Chúng tôi chỉ xử lý các vấn đề vi phạm thương hiệu tại địa chỉ email này.) 
Đồng kính gửi: Head of Legal

trở về đầu trang

THÔNG BÁO VỀ BẰNG SÁNG CHẾ

Một hoặc nhiều bằng sáng chế do Công ty Expedia sở hữu có thể áp dụng cho Trang web này và cho các tính năng cũng như dịch vụ có thể truy cập qua Trang web. Các phần trong Trang web hoạt động theo giấy phép của một hoặc nhiều bằng sáng chế. Các bằng sáng chế khác đang chờ xử lý.

trở về đầu trang

ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢN ĐỒ

Việc quý vị sử dụng tính năng lập bản đồ vị trí trên Trang web này được chi phối bởi Điều khoản sử dụng của Google và Điều khoản sử dụng của Microsoft cũng như Tuyên bố bảo mật của Google và Tuyên bố bảo mật của Microsoft. Google và Microsoft đơn phương bảo lưu quyền thay đổi Điều khoản sử dụng và Tuyên bố bảo mật/Điều khoản về Quyền riêng tư ở mọi lúc. Vui lòng bấm vào đây để biết thêm thông tin:

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx 
http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html 
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html 
http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html 
http://maps.google.com/help/terms_maps.html

Dữ liệu địa lý của OpenStreetMap được sử dụng trong lập bản đồ là bản quyền của các cá nhân đóng góp cho © OpenStreetMap và được cung cấp theo Giấy phép cơ sở dữ liệu mở (ODbL)

 

TỔNG QUAN

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi luật pháp Singapore. Quý vị đồng ý với thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tại Singapore đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web này. Việc sử dụng Trang web này là trái phép ở mọi phạm vi quyền hạn mà không áp dụng tất cả các điều khoản trong Điều khoản sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở đoạn này.

Quý vị đồng ý rằng không có liên doanh, đối tác hoặc quan hệ lao động nào tồn tại giữa quý vị và Công ty Expedia bắt nguồn từ Điều khoản sử dụng này hoặc từ việc sử dụng Trang web này.

Việc thực hiện Điều khoản sử dụng này của chúng tôi tuân theo các điều luật và thủ thục pháp lý hiện hành đồng thời không nội dung nào có trong Điều khoản sử dụng này giới hạn quyền của chúng tôi trong việc tuân thủ các yêu cầu hay bắt buộc thực thi pháp luật hoặc các yêu cầu pháp lý hoặc chính quyền khác liên quan đến việc quý vị sử dụng Trang web này hoặc thông tin được cung cấp cho chúng tôi hay do chúng tôi thu thập liên quan đến việc sử dụng đó. Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ đưa ra mọi khiếu nại hoặc kiện tụng phát sinh hoặc liên quan đến việc truy cập hay sử dụng của quý vị đối với Trang web này trong vòng hai (2) năm kể từ ngày khiếu nại hoặc kiện tụng đó nảy sinh hay diễn ra, nếu không khiếu nại hay kiện tụng nêu trên sẽ hoàn toàn bị bác bỏ. Nếu bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì tính hợp lệ, hợp pháp và khả thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hay giảm bớt theo mọi cách. Việc chúng tôi không thể hoặc trì hoãn thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này ở mọi thời điểm sẽ không hủy bỏ quyền của chúng tôi trong việc thực thi (các) điều khoản tương tự hoặc điều khoản khác trình bày ở văn bản này trong tương lai.

Điều khoản sử dụng (và mọi điều khoản và điều kiện khác hoặc chính sách được tham chiếu tại đây) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và Expedia đối với Trang web này, các dịch vụ của chúng tôi và cách sử dụng cũng như mối quan hệ của quý vị với chúng tôi. Thỏa thuận này thay thế cho tất cả những thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc hiện thời, bất kể dưới dạng điện tử, phát ngôn hoặc văn bản, giữa quý vị và chúng tôi. Phiên bản in của Điều khoản sử dụng này và bất kỳ thông báo nào được cung cấp dưới dạng điện tử sẽ được thừa nhận trong các thủ tục hành chính hoặc tòa án với cùng một phạm vi và tuân theo cùng một điều kiện như các chứng từ và hồ sơ kinh doanh khác được tạo nguyên gốc và lưu giữ trong dạng in.

Những tên hư cấu của công ty, sản phẩm, cá nhân, nhân vật, và/hoặc dữ liệu được đề cập trong Trang web này không nhằm mục đích giới thiệu bất kỳ cá nhân, công ty, sản phẩm hoặc sự kiện thực tế nào.

Quý vị không được chuyển nhượng, sang tên, ủy thác quyền, trách nhiệm hoặc nghĩa vụ của quý vị dưới đây. Ngoài khách hàng và Expedia, không cá nhân nào khác có quyền theo Đạo luật hợp đồng (Quyền của bên thứ ba) (Chương 53B của Singapore) được thực thi bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng, tuy nhiên, Công ty Expedia và Đối tác của Expedia sẽ đủ điều kiện thực thi quyền miễn trừ và giới hạn trách nhiệm pháp lý được trình bày trong Điều khoản sử dụng này. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu.

Điều khoản sử dụng này đã được soạn thảo và sẽ được viết bằng tiếng Anh. Tất cả bản dịch của Điều khoản sử dụng này chỉ để thuận tiện cho người đọc. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và bản dịch thì bản tiếng Anh của Điều khoản sử dụng này sẽ được ưu tiên.

trở về đầu trang

NHÀ ĐIỀU HÀNH TRANG WEB

BEX Travel Asia Pte. Ltd. (Số đăng ký công ty: 201113337M) 
38 Beach Road, #09-12 South Beach Tower, Singapore 189787

Singapore: phép Lữ hành số 02420

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Để nhận được phản hồi nhanh cho câu hỏi của quý vị hoặc biết cách liên hệ với chúng tôi, hãy truy cập  Trung tâm hỗ trợ khách hàng.

©2020 Expedia, Inc., một công ty thuộc Expedia Group. Bảo lưu mọi quyền.