Lưu thông tin yêu thích
Khi tìm được thông tin yêu thích, hãy bấm vào biểu tượng trái tim và sau đó có thể xem lại tại đây.
Bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi và những mục đã xem sẽ được lưu vào danh sách. Quý vị có thể tiếp tục tìm kiếm và xem lại thông tin đã lưu mọi lúc, mọi nơi, trên mọi trình duyệt.
Tiếp tục việc tìm kiếm ngay sau lần tìm trước đó, mọi lúc, mọi nơi.