Biểu mẫu và Khiếu nại hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ

Tập đoàn của chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và mong muốn nhà cung cấp, đối tác và người dùng của mình (gọi chung là "Người dùng") cũng làm như vậy. Chúng tôi có chính sách nghiêm cấm Người dùng đăng tài liệu xâm phạm bản quyền, quyền thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác. Ngoài ra, trong các trường hợp thích đáng, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản của Người dùng nếu họ xâm phạm nhiều lần.  Sau đây là các yêu cầu và hướng dẫn để nộp khiếu nại về bản quyền và thương hiệu cũng như thông báo phản đối khiếu nại về bản quyền.  

 

Khiếu nại hành vi xâm phạm bản quyền 

Căn cứ vào Đạo luật Bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (ở Mỹ), Chỉ thị Thương mại điện tử (ở Liên minh châu Âu) và các luật tương tự có liên quan đến nội dung trực tuyến, nếu bạn cho rằng tác phẩm có bản quyền của mình đang bị xâm phạm trên hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng hoàn thành và gửi Biểu mẫu Khiếu nại hành vi xâm phạm bản quyền bằng văn bản ("Thông báo") cho Đại diện Bản quyền theo chỉ định của chúng tôi trong danh sách bên dưới. Sau khi nhận được Thông báo hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp, bao gồm việc xóa nội dung bị khiếu nại khỏi Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng trong các trường hợp thích đáng.  

Vui lòng hoàn thành và gửi lại Biểu mẫu Khiếu nại hành vi xâm phạm bản quyền hoặc cung cấp Thông báo có đầy đủ thông tin và tuyên bố như sau:   

 1. Xác định rõ tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị xâm phạm – bao gồm URL nếu đó là nội dung trực tuyến, bản sao giấy chứng nhận đăng ký và bản sao hồ sơ đã nộp hoặc bằng chứng tương tự; 
 2. Xác định rõ tài liệu trên Dịch vụ của chúng tôi mà bạn cho là đang xâm phạm tác phẩm của mình – cung cấp bản sao, URL hoặc địa chỉ truy cập/liên kết đến tài liệu xâm phạm; 
 3. Địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của bạn; 
 4. Tuyên bố như sau: "Tôi có cơ sở để cho rằng tài liệu bị khiếu nại xâm phạm bản quyền không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật cho phép"; 
 5. Tuyên bố như sau: "Thông tin trong thông báo này là chính xác, đồng thời tôi sẽ chịu hình phạt nếu khai man rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc hữu bị xâm phạm theo cáo buộc"; và 
 6. Chữ ký của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc hữu bị xâm phạm theo cáo buộc. 

Bạn có thể gửi thông báo cho chúng tôi (a) qua email theo địa chỉ CopyrightComplaints@expediagroup.com; (b) qua fax theo số +1 425 679-7251, Người nhận: Đại diện Bản quyền tại Expedia Group, c/o Bộ phận Pháp chế hoặc (c) bằng cách gửi một bản in có chữ ký tới:  

Đại diện Bản quyền tại Expedia Group  

c/o Bộ phận Pháp chế  

Expedia, Inc.  

1111 Expedia Group Way W  

Seattle, Washington 98119, Mỹ  

 

Để đẩy nhanh tiến độ xem xét và xử lý theo Thông báo của bạn, vui lòng tải xuống, hoàn thành và gửi lại Biểu mẫu Khiếu nại hành vi xâm phạm bản quyền như hướng dẫn trên biểu mẫu này.  

LƯU Ý:  Chúng tôi sẽ không xử lý khiếu nại của bạn nếu biểu mẫu này chưa được điền đúng cách hoặc không đầy đủ và sẽ gửi lại để bạn hoàn thành. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại do bất kỳ thông tin sai lệch nào trong thông báo về việc liệu nội dung hoặc hoạt động có xâm phạm hay không.  

 

Chấm dứt tài khoản 

Chúng tôi áp dụng chính sách chấm dứt tài khoản của người đăng ký hoặc chủ tài khoản bị cho là xâm phạm nhiều lần, trong các trường hợp thích đáng và do chúng tôi toàn quyền quyết định. Chúng tôi cũng có thể đơn phương giới hạn quyền truy cập vào Dịch vụ của mình và/hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, cho dù có xâm phạm nhiều lần hay không. Nếu bạn cho rằng một chủ tài khoản hoặc người đăng ký nào đó xâm phạm nhiều lần, vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ cho chúng tôi khi gửi thông báo để xác thực đối tượng trên xâm phạm nhiều lần.  

 

Thông báo phản đối Khiếu nại hành vi xâm phạm bản quyền 

Nếu bạn cho rằng nội dung mà mình đăng đã bị gỡ xuống một cách không thỏa đáng theo Khiếu nại hành vi xâm phạm bản quyền, vui lòng hoàn thành và gửi Biểu mẫu Thông báo phản đối Khiếu nại hành vi xâm phạm bản quyền bằng văn bản ("Thông báo phản đối") cho Đại diện Bản quyền theo chỉ định của chúng tôi trong danh sách bên dưới. Sau khi nhận được Thông báo phản đối hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp, bao gồm cả việc khôi phục nội dung bị khiếu nại trên Dịch vụ của mình.   Bạn nên tham vấn luật sư trước khi thực hiện việc này. Thông báo phản đối phải có đầy đủ thông tin và tuyên bố như sau:    

 1. Xác định rõ nội dung cụ thể đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa và vị trí hiển thị nội dung đó trên Dịch vụ của chúng tôi trước khi bị xóa hoặc những thông tin khác. Vui lòng cung cấp địa chỉ URL nếu có thể hoặc những thông tin khác cho biết vị trí: 
 2. Tên, địa chỉ thư, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; 
 3. Tuyên bố: "Vì mục đích của khiếu nại và thông báo phản đối này, qua đây, tôi đồng ý sẽ tuân theo phán quyết của Tòa án Khu vực Liên bang đối với khu vực thuộc thẩm quyền xét xử theo địa chỉ thư của tôi hoặc đối với bất kỳ khu vực nào thuộc thẩm quyền xét xử mà Expedia, Inc. có thể hoạt động tại đó nếu địa chỉ của tôi nằm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.  Ngoài ra, tôi đồng ý chấp nhận tống đạt trát tòa từ bên đã gửi Biểu mẫu Khiếu nại về bản quyền ban đầu hoặc đại diện của bên đó";  
 4. Tuyên bố như sau: "Tôi thề và sẽ chịu hình phạt nếu khai man rằng mình có cơ sở để cho là nội dung nêu trên đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn/xác định sai"; và 
 5. Chữ ký của người xác nhận rằng nội dung đã được đăng đúng cách và hợp pháp.  

Bạn có thể gửi Thông báo phản đối cho chúng tôi (a) qua email theo địa chỉ CopyrightComplaints@expediagroup.com; (b) qua fax theo số +1 425 679-7251, Người nhận: Đại diện Bản quyền tại Expedia Group, c/o Bộ phận Pháp chế hoặc (c) bằng cách gửi một bản in có chữ ký tới:  

Đại diện Bản quyền tại Expedia Group   

c/o Bộ phận Pháp chế   

Expedia, Inc.   

1111 Expedia Group Way W   

Seattle, Washington 98119, Mỹ   

 

Để đẩy nhanh tiến độ xem xét và xử lý theo Thông báo phản đối của bạn, vui lòng tải xuống, hoàn thành và gửi lại Biểu mẫu Thông báo phản đối hành vi xâm phạm bản quyền như hướng dẫn trên biểu mẫu này.  

 LƯU Ý:  Chúng tôi sẽ không xử lý khiếu nại của bạn nếu biểu mẫu này chưa được điền đúng cách hoặc không đầy đủ,  

 

Khiếu nại hành vi sử dụng thương hiệu sai cách 

Nếu bạn cho rằng Dịch vụ của chúng tôi hoặc tin cho thuê trên Dịch vụ của chúng tôi đang xâm phạm hoặc sử dụng Thương hiệu của bạn sai cách, vui lòng hoàn thành Biểu mẫu Khiếu nại hành vi sử dụng thương hiệu sai cách bằng văn bản ("Khiếu nại về thương hiệu") và gửi đến Đại diện Thương hiệu của chúng tôi trong danh sách bên dưới. Khi nhận được Khiếu nại về thương hiệu, chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp, bao gồm việc phản hồi khiếu nại nếu hành vi sử dụng bị cáo buộc là sai cách có liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, hoặc thông báo cho người đăng nội dung có hành vi sử dụng bị cáo buộc là xâm phạm rằng chúng tôi đã nhận được Khiếu nại về thương hiệu kèm theo yêu cầu xem xét và phản hồi Khiếu nại về thương hiệu, xóa những dấu hiệu xâm phạm rõ ràng khỏi tin cho thuê hoặc Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng trong các trường hợp thích đáng.  

Vui lòng cung cấp những thông tin sau đây trong Khiếu nại về thương hiệu:  

 1. Vui lòng liệt kê hoặc xác định Thương hiệu mà bạn cho là đã bị xâm phạm; 
 2. Vui lòng xác định dấu hiệu mà bạn cho là xâm phạm hoặc sử dụng Thương hiệu sai cách, cũng như trang web hoặc (các) tin cho thuê có hành vi sử dụng Thương hiệu sai cách theo cáo buộc.  Vui lòng cung cấp URL hoặc liên kết nếu có thể;  
 3. Tên, địa chỉ, số điện thoại của bạn và địa chỉ email (nếu có) dùng để liên hệ với bạn; 
 4. Tuyên bố như sau: "Tôi có cơ sở để cho rằng việc sử dụng dấu hiệu ở trên theo cách bị khiếu nại là hành vi chưa được ủy quyền hoặc cho phép và xâm phạm Thương hiệu/sử dụng Thương hiệu sai cách";  
 5. Tuyên bố như sau: "Thông tin trong Thông báo này là chính xác, đồng thời tôi tuyên bố và sẽ chịu hình phạt nếu khai man rằng mình là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc hữu của Thương hiệu đang bị xâm phạm/sử dụng sai cách"; và 
 6. Chữ ký của người gửi khiếu nại này.  

Bạn có thể gửi Khiếu nại thương hiệu cho chúng tôi (a) qua email theo địa chỉ TrademarkComplaints@expediagroup.com; (b) qua fax theo số +1 425 679-7251, Người nhận: Đại diện Thương hiệu tại Expedia Group, c/o Bộ phận Pháp chế hoặc (c) bằng cách gửi một bản in có chữ ký của Khiếu nại thương hiệu tới:  

Đại diện Thương hiệu tại Expedia Group  

c/o Bộ phận Pháp chế  

Expedia, Inc.  

1111 Expedia Group Way W  

Seattle, Washington 98119, Mỹ  

 

Để đẩy nhanh tiến độ xem xét và xử lý theo Khiếu nại thương hiệu của bạn, vui lòng tải xuống, hoàn thành và gửi lại Biểu mẫu Khiếu nại hành vi sử dụng thương hiệu sai cách như hướng dẫn trên biểu mẫu này.  

LƯU Ý: Chúng tôi sẽ không xử lý khiếu nại của bạn nếu biểu mẫu này chưa được điền đúng cách hoặc không đầy đủ.