Cây củ tùng khổng lồ General Sherman

Vườn Quốc gia Sequoia cho thấy cảnh rừng
Chọn hai sản phẩm trở lên để tiết kiệm: