Trang web Expedia Rewards • Điều khoản và Điều kiện 

Điều khoản và Điều kiện Expedia™ Rewards 

Cập nhật lần cuối: 14/12/2021 
Áp dụng từ 01/02/2022 

Chương trình Expedia Rewards ("Chương trình") dành cho khách hàng của Expedia.com.vn và khách hàng của ứng dụng Expedia Việt Nam, do Expedia, Inc. ("Expedia") toàn quyền quyết định và chỉ dành cho các cá nhân từ mười tám (18) tuổi trở lên, có địa chỉ email hợp lệ và đăng ký tham gia Chương trình ("Thành viên"). Bằng việc tham gia Chương trình, Thành viên có thể nhận Điểm khi đặt phòng và hoàn tất chuyến đi hợp lệ qua Trang web Expedia; và có thể đổi Điểm lấy Phần thưởng quy đổi, tùy theo tình trạng thực tế và các Điều khoản và Điều kiện này. Từ "bạn" và "của bạn" trong các Điều khoản và Điều kiện này chỉ mọi Thành viên. 

Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này 
Việc bạn tiếp tục tham gia Chương trình với tư cách là Thành viên đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn có thể xem phiên bản hiện hành trên trang web của các Điều khoản và Điều kiện này tại www.expedia.com.vn/lp/b/exp-rewards-terms, có hiệu lực đến 31/01/2022 và có giá trị thay thế mọi phiên bản của các Điều khoản và Điều kiện này trước đây. Các Điều khoản và Điều kiện cập nhật mới này sẽ có hiệu lực từ 01/02/2022. 

Trạng thái thành viên trong Chương trình sẽ bị hủy bỏ nếu luật pháp tại tiểu bang hoặc quốc gia Thành viên đang cư trú cấm. Các Điều khoản và Điều kiện này có thể thay đổi nếu cần để tuân thủ các luật pháp hoặc quy định này. 

Thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này 

Expedia có thể toàn quyền quyết định thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này tùy từng thời điểm. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng thông báo cho bạn về mọi thay đổi quan trọng trước khi sự thay đổi có hiệu lực. Bảng bên dưới nêu một số thông tin quan trọng về thông báo mà chúng tôi sẽ cung cấp cho các loại thay đổi khác nhau: 

Thay đổi 

Thời gian thông báo 

Thay đổi quan trọng đối với Điều khoản và Điều kiện hạn chế đáng kể (a) cách Thành viên (hoặc bất kỳ bậc thành viên nào) nhận hoặc đổi Điểm; hoặc (b) Quyền lợi Chương trình dành cho Thành viên (hoặc bất kỳ bậc thành viên nào) 

Bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho Thành viên bằng văn bản ít nhất 30 ngày 

Mọi thay đổi khác đối với Điều khoản và Điều kiện 

Bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Thành viên nếu sự thay đổi có lợi cho bạn hoặc không tác động lớn đến bạn. Những thay đổi này sẽ áp dụng từ ngày được công bố trên https://www.expedia.com.vn/lp/b/exp-rewards-terms. 

Với tất cả thay đổi khác, bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho bạn bằng văn bản. 

Chúng tôi sẽ gửi mọi văn bản thông báo theo thông tin liên lạc bạn đã cung cấp cho chúng tôi cho Tài khoản. Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin liên lạc trong trường hợp có sự thay đổi. Việc Bạn tiếp tục tham gia Chương trình với tư cách là Thành viên sau thời gian thông báo nêu trên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với sự thay đổi được thông báo liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này. 

Hoạt động không phù hợp của Thành viên 
Expedia giữ toàn quyền hủy bỏ tư cách Thành viên nếu tin tưởng một cách hợp lý rằng Thành viên có hành vi gây tổn hại đến hoạt động của Chương trình hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc có hành vi gian lận hay dối trá. Bất kỳ hành động nào của Thành viên mang tính chất phá hoại hoạt động chính đáng của Chương trình có thể cấu thành hành vi vi phạm luật hình sự và dân sự. Trong trường hợp xảy ra hay đe dọa để xảy ra những hành động này, Expedia giữ quyền truy cứu trách nhiệm cá nhân đó đến mức tối đa được luật pháp cho phép. 

Expedia có quyền theo dõi tất cả hoạt động Tài khoản. Nếu Expedia có cơ sở hợp lý để tin rằng Tài khoản của bạn có dấu hiệu gian lận, sử dụng sai, hành vi không phù hợp hoặc hoạt động đáng ngờ (gọi chung là "Hoạt động không phù hợp"), Expedia có thể đóng hoặc tạm ngừng Tài khoản của bạn ngay lập tức. Trong trường hợp Hoạt động không phù hợp như vậy xảy ra, bạn có thể mất Điểm hoặc (các) Phần thưởng quy đổi tích lũy được. Nếu bạn có bất kỳ Hoạt động không phù hợp nào, Expedia giữ quyền thực thi mọi biện pháp pháp lý phù hợp và có thể đủ cơ sở để thu lại mọi Phần thưởng quy đổi từ những hoạt động không phù hợp này. Ngoài ra, bạn có thể sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất tiền bạc gây ra cho Expedia, bao gồm cả chi phí và thiệt hại do kiện tụng, và bạn sẽ không được phép tham gia Chương trình trong tương lai. Nếu phát hiện Đặt phòng hợp lệ có liên quan đến Hoạt động không phù hợp, Điểm của đặt phòng sẽ bị vô hiệu và Tài khoản liên quan đến hoạt động này sẽ không được phép nhận thêm Điểm hoặc đổi thưởng trong tương lai. Để phản đối việc tạm ngừng tài khoản, hủy Điểm hoặc tịch thu Phần thưởng quy đổi, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng qua các liên kết trên trang này.  

Trách nhiệm pháp lý 

Expedia không cam kết, bảo đảm hay cam đoan dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Chương trình, trừ trường hợp không thể loại trừ sự cam kết hoặc bảo đảm cụ thể theo luật hiện hành. Không nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện này nhằm mục đích loại trừ hoặc hạn chế bất kỳ quyền không thể loại trừ nào mà Thành viên được hưởng theo mọi luật hiện hành. 

Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, bạn miễn trừ cho Expedia cùng các đơn vị liên kết, nhà cung cấp và đối tác của Expedia mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc nhận, đổi và sử dụng Điểm, bao gồm cả mọi Phần thưởng quy đổi mà sau khi nhận có thể bị mất, bị đánh cắp hoặc hủy bỏ, ngoại trừ trường hợp trách nhiệm pháp lý đó phát sinh do hoặc có một phần do hành động sơ suất hoặc gian lận của Expedia. Nhà cung cấp và đối tác của Expedia không có bất kỳ liên hệ nào hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào với việc quản lý Chương trình. 

Chấm dứt các Điều khoản và điều kiện này 
Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, Expedia giữ toàn quyền áp dụng Chương trình chỉ cho bất kỳ cá nhân nào, vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào hoặc không vì lý do gì, khi có văn bản thông báo trước hợp lý và không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn. 

Chương trình không có thời hạn định trước và sẽ tiếp diễn đến khi Expedia quyết định chấm dứt Chương trình. Expedia có thể chấm dứt Chương trình bất kỳ lúc nào. Nếu chấm dứt Chương trình, bạn sẽ có ba mươi (30) ngày từ ngày thông báo việc chấm dứt Chương trình để sử dụng hết số Điểm còn trong Tài khoản. Sau ngày đó, mọi Điểm sẽ mất mà không được bồi thường. 

Bảo mật 
Điều kiện thành viên của Chương trình là Thành viên chấp thuận và cho phép Expedia thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân do Expedia thu thập theo Tuyên bố bảo mật có tại www.expedia.com.vn/privacy cùng mọi luật bảo mật và bảo vệ dữ liệu hiện hành. 

Tiếp thị 
Trong trường hợp Expedia muốn tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ tới bạn, Expedia sẽ chỉ thực hiện sau khi có sự chấp thuận trước của bạn. Nếu bạn đang nhận được thông tin quảng bá và không muốn nhận thông tin này nữa, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng để yêu cầu được xóa khỏi danh sách tiếp thị hoặc sử dụng các tính năng hủy đăng ký có trong thông tin tiếp thị của Expedia. Expedia sẽ giải quyết yêu cầu như vậy trong thời gian hợp lý sớm nhất có thể, nhưng trong mọi trường hợp sẽ dưới 30 ngày sau ngày nhận được yêu cầu. 

Định nghĩa

"Tài khoản" nghĩa là tài khoản có tên người dùng và mật khẩu được tạo với Expedia, cho phép truy cập vào Expedia Rewards.  

"Điểm cơ bản" là những điểm cốt lõi có thể nhận được trong chương trình Expedia Rewards theo Điều khoản và Điều kiện. Bạn có thể nhận được điểm cơ bản cho Đặt phòng hợp lệ.   

“Điểm tặng thêm" là Điểm bổ sung mà Bạn nhận được trong Chương trình và có thể nhận được từ: 

(a)  ưu đãi điểm tặng thêm cho các chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho Thành viên tùy từng thời điểm (các điều kiện kèm theo các chương trình khuyến mãi đó được đưa ra tại thời điểm khuyến mãi); hoặc  

(b)  ưu đãi điểm tặng thêm dành cho Thành viên tùy từng thời điểm dưới dạng quyền lợi của Expedia Rewards và có thể bao gồm các quyền lợi như điểm tặng thêm bổ sung nhận được nhờ bậc thành viên cụ thể, điểm tặng thêm bổ sung nhận được khi đặt phòng qua app Expedia hoặc khi đặt phòng tại nơi lưu trú VIP Access.  Các ưu đãi điểm tặng thêm này sẽ được liệt kê trong các quyền lợi của bậc liên quan tại đây.   

"Chuyến đi hoàn tất" nghĩa là Thành viên, hoặc những khách khác đã đặt phòng bằng Tài khoản, phải hoàn tất kỳ lưu trú tại Khách sạn tham gia chương trình hoặc Nơi lưu trú tham gia chương trình. 

"đồng" hoặc "₫" nghĩa là Việt Nam đồng. 

"Nơi lưu trú cho thuê tham gia chương trình" nghĩa là đặt phòng độc lập thay thế cho khách sạn, chẳng hạn như một căn hộ, ngôi nhà, biệt thự đầy đủ tiện nghi hoặc khu phức hợp chung cư nghỉ dưỡng được quản lý chuyên nghiệp được đặt trên Trang web Expedia đã được Thành viên Expedia Rewards hoàn tất hoặc không bị hủy. 

"Đặt phòng hợp lệ" nghĩa là đặt phòng tại mọi Khách sạn tham gia chương trình hoặc Nơi lưu trú tham gia chương trình. 

"Khách sạn tham gia chương trình" nghĩa là mọi khách sạn độc lập, trả trước được đặt trên Trang web Expedia đã được Thành viên Expedia Rewards hoàn tất hoặc không bị hủy. 

"Trang web Expedia" nghĩa là Expedia.com.vn hoặc ứng dụng di động Expedia Việt Nam. 

"Đặt phòng bậc hợp lệ" nghĩa là Đặt phòng hợp lệ đủ điều kiện cho Sản phẩm chuyến đi. 

"Thanh toán ngay" nghĩa là chọn tùy chọn "Thanh toán ngay" khi thanh toán trước khi hoàn tất Đặt phòng hợp lệ. Nếu bạn chọn tùy chọn "Thanh toán ngay", Expedia sẽ tính khoản tiền vào phương thức thanh toán ưu tiên của bạn bằng USD ngay sau khi trừ mọi Điểm Expedia Rewards hoặc coupon áp dụng khi thanh toán. 

Bạn có thể nhận được "Điểm" trong chương trình Expedia Rewards theo Điều khoản và Điều kiện. "Điểm" có thể là Điểm cơ bản, Điểm tặng thêm hoặc kết hợp cả hai. Bạn có thể nhận được Điểm cho Đặt phòng hợp lệ cũng như ưu đãi điểm tặng thêm.  

"Quyền lợi chương trình" nghĩa là các quyền lợi bổ sung mà khách hàng nhận được khi tham gia Expedia Rewards như được quy định tại đây và cập nhật tùy từng thời điểm. 

"Nơi lưu trú" nghĩa là Nơi lưu trú cho thuê tham gia chương trình và/hoặc Khách sạn tham gia chương trình. 

"Phần thưởng quy đổi" nghĩa là đặt phòng trên Trang web Expedia mà Thành viên có thể thanh toán (hoặc thanh toán một phần) bằng cách đổi Điểm hoặc Coupon thưởng theo các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn có thể đổi mỗi điểm nhận được thành 250 đ cho những lần đổi hợp lệ trong tương lai. 

"Sản phẩm chuyến đi" là phương thức tính toán tiến độ nâng bậc.  

Để nhận Điểm cho Đặt phòng hợp lệ, bạn phải là Thành viên của Chương trình trước khi thực hiện Đặt phòng hợp lệ và đăng nhập vào Tài khoản tại thời điểm thực hiện Đặt phòng hợp lệ. Bạn sẽ không nhận được Điểm cho đặt phòng trên Trang web Expedia khi chưa đăng nhập vào Tài khoản hoặc nếu bạn tạo Tài khoản sau khi đặt phòng nhưng trước khi chuyến đi hoàn tất. 

Là Thành viên của Chương trình, bạn sẽ thường xuyên nhận được email cập nhật thông tin liên quan đến Tài khoản. Bạn không thể từ chối nhận thông tin cập nhật thường xuyên liên quan đến Tài khoản. Nếu muốn dừng nhận những email này từ Expedia, bạn phải đóng Tài khoản của mình. Thành viên có thể đóng Tài khoản bằng cách gọi cho Trung tâm dịch vụ khách hàng. Bạn sẽ không thể nhận và đổi thưởng Điểm cũng như yêu cầu Quyền lợi chương trình sau khi đóng Tài khoản. Nếu đóng Tài khoản, bạn sẽ không thể truy cập vào hồ sơ hay thông tin sao kê tài khoản nữa, cũng như không thể tích lũy Điểm cho đặt phòng trong tương lai. Mọi Điểm tích lũy được sẽ không thể sử dụng cho Phần thưởng quy đổi và sẽ hết hạn ngay vào ngày đóng Tài khoản. Bạn sẽ không thể mở lại Tài khoản đã đóng. Nếu muốn tham gia lại Chương trình trong tương lai, bạn sẽ cần tạo một tài khoản mới. 

Chủ Tài khoản chỉ có thể nhận Điểm khi thực hiện Đặt phòng hợp lệ bằng Tài khoản này. Các cá nhân khác là khách trong lịch trình sẽ không nhận được Điểm. Nếu bạn đặt chuyến đi cho cá nhân khác với tư cách là người sắp xếp chuyến đi bằng Dịch vụ sắp xếp chuyến đi trong tài khoản Expedia của bạn, tài khoản của cá nhân mà bạn sử dụng để đặt chuyến đi sẽ chỉ nhận được Điểm cho Đặt phòng hợp lệ nếu Tài khoản của họ tham gia Chương trình và đang hoạt động. 

Sau khi thực hiện Đặt phòng hợp lệ, số Điểm ước tính nhận sẽ ở trạng thái chờ ghi nhận. Số Điểm chờ ghi nhận được tính vào thời điểm thực hiện Đặt phòng hợp lệ dựa trên chi tiết lịch trình bạn đã đặt. Việc thay đổi hoặc hủy lịch trình đã đặt có thể dẫn đến sự chênh lệch giữa số Điểm chờ ghi nhận ước tính và số Điểm thực sự nhận được cho lịch trình đó.  Điểm chờ ghi nhận không hợp lệ để sử dụng cho Phần thưởng quy đổi. Để chuyển Điểm từ trạng thái đang chờ ghi nhận sang trạng thái đã nhận, Đặt phòng hợp lệ phải chuyển thành Chuyến đi hoàn tất và Điểm sẽ được ghi nhận trong Tài khoản của bạn theo khoảng thời gian như trong bảng Đăng tải/Điều chỉnh bên dưới. Sau khi chuyển sang trạng thái đã nhận, Thành viên có thể đổi Điểm lấy (các) Phần thưởng quy đổi.  

Sẽ không nhận được Điểm cho phí thay đổi hoặc phí hủy do nhà cung cấp thu. 

Nếu bạn sử dụng coupon khi thực hiện Đặt phòng hợp lệ, giá trị coupon sẽ được khấu trừ trước khi tính Điểm. Nếu bạn phải trả bất kỳ khoản bổ sung nào cho nhà cung cấp tại thời điểm thực hiện chuyến đi, nhận phòng hoặc trả phòng (chẳng hạn như thuế thành phố hoặc phí nghỉ dưỡng), số tiền đó sẽ không được bao gồm khi tính Điểm (ngay cả khi số tiền đó có trong tổng số hiển thị khi đặt phòng). 

Trong trường hợp đặt phòng bằng Điểm hoặc Coupon thưởng, Thành viên không đủ điều kiện nhận Điểm hoặc Điểm tặng thêm đối với phần đó trong đặt phòng.  

Expedia giữ quyền vô hiệu hoặc hủy bất kỳ lúc nào mọi Điểm đang chờ ghi nhận hoặc đã nhận mà bạn nhận được cho đặt phòng không chuyển thành Chuyến đi hoàn tất.  

Điểm sẽ bị vô hiệu hoặc hủy trong trường hợp Thành viên được hoàn tiền hoặc nhận tín dụng từ Expedia, nhà cung cấp, đơn vị tài chính hoặc đơn vị phát hành thẻ. Trong trường hợp Thành viên được hoàn tiền một phần hoặc nhận một phần tín dụng từ Expedia hoặc nhà cung cấp do hủy đặt phòng trong thời gian áp dụng phạt, Thành viên đó sẽ không nhận được Điểm. Trong trường hợp Thành viên được hoàn tiền một phần hoặc nhận một phần tín dụng từ Expedia hoặc nhà cung cấp và Điểm được đổi để thanh toán một phần hoặc toàn bộ Đặt phòng hợp lệ, Điểm đã sử dụng sẽ được phục hồi vào Tài khoản của Thành viên.  Expedia sẽ vô hiệu hoặc hủy Điểm tích lũy được do hoạt động gian lận, giả mạo hoặc thông tin sai lệch. 

Nếu Tài khoản không phản ánh đúng số Điểm mà bạn lẽ ra phải nhận được như Expedia đã công bố, Expedia giữ quyền thông báo cho bạn về sự không chính xác và điều chỉnh số dư Điểm để khắc phục. Nếu tin rằng Tài khoản của mình là đối tượng của bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, vui lòng liên hệ ngay với Trung tâm dịch vụ khách hàng. Nếu bạn được xác minh là nạn nhân của hoạt động lừa đảo, Điểm đã nhận có thể được chuyển sang tài khoản mới. 

Bạn có thể xem số dư Điểm và hoạt động đổi thưởng từ trang Hoạt động Expedia Rewards.  Điểm và Quyền lợi chương trình không có giá trị tiền mặt và không thể chuyển sang Tài khoản/Thành viên khác hay quy đổi thành tiền mặt. Bạn không thể nhượng lại, bán, chuyển và/hoặc cầm cố Điểm cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn không có quyền sở hữu hoặc bất kỳ quyền pháp lý nào khác với Điểm. Bạn chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế áp dụng cho cá nhân nào có thể liên quan đến việc tham gia Chương trình và đổi thưởng. 

Nếu tin rằng mình không nhận được đúng số Điểm cho Đặt phòng hợp lệ, bạn phải liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày Chuyến đi hoàn tất. Expedia sẽ ra quyết định cuối cùng (theo cách hợp lý) về việc điều chỉnh Điểm sau khi xác minh thông tin về chuyến đi có nghi vấn. Trong mọi trường hợp, bạn không thể chuyển thủ công Điểm từ trạng thái đang chờ ghi nhận sang đã nhận trước khoảng thời gian được xác định trong bảng Đăng tải/Điều chỉnh bên dưới. 

Khi thực hiện Đặt phòng hợp lệ, số Điểm nhận được ước tính sẽ được giữ ở trạng thái đang chờ ghi nhận cho đến khi Đặt phòng hợp lệ trở thành Chuyến đi hoàn tất và khoản thanh toán đã được xác nhận. Vui lòng xem bảng bên dưới để biết về thời gian cần để chuyển Điểm từ trạng thái đang chờ ghi nhận sang đã nhận. 

 

Đặt phòng hợp lệ 

Thời hạn xác nhận Điểm 

Khách sạn thanh toán khi đặt phòng ("Thanh toán ngay") 

30 ngày sau ngày Chuyến đi hoàn tất 

Khách sạn thanh toán khi lưu trú ("Thanh toán sau") 

35 ngày sau ngày Chuyến đi hoàn tất 

Nơi lưu trú cho thuê ("Thanh toán ngay") 

30 ngày sau ngày Chuyến đi hoàn tất 

Nơi lưu trú cho thuê ("Thanh toán sau") 

35 ngày sau ngày Chuyến đi hoàn tất

Điểm nhận được sẽ được tính theo tỉ lệ xác định tùy từng thời điểm trên trang Quyền lợi Expedia Rewards tại địa chỉ www.expedia.com.vn/lp/b/exp-rewards-faq 

Bạn có thể nhận được Điểm khi đăng nhập Tài khoản và thực hiện Đặt phòng hợp lệ trên Trang web Expedia như sau: 

Đặt phòng hợp lệ (không phải chuyến bay) 
Nhận một (1) Điểm cơ bản cho mỗi hai mươi lăm nghìn (25.000) đồng chi tiêu cho các Đặt phòng hợp lệ sau đây qua Trang web Expedia khi đăng nhập vào Tài khoản của bạn: 

Khách sạn tham gia chương trình

  • Điều khoản bổ sung của khách sạn: Điểm sẽ được tính dựa trên số tiền đã thanh toán, bao gồm thuế và phí, cho Expedia tại thời điểm đặt phòng (“Thanh toán ngay”). Ngoài ra, nếu bạn chọn "Thanh toán sau" khi thực hiện bất kỳ đặt phòng nào hoặc nếu đặt phòng không được thanh toán cho Expedia tại thời điểm đặt phòng, số tiền phải trả nơi lưu trú cho đặt phòng hiển thị trên Trang web Expedia sẽ được Expedia chuyển đổi thành loại tiền đồng nhằm mục đích tính toán Điểm. Mọi số tiền phải trả nơi lưu trú (Thanh toán ngay hoặc Thanh toán sau) cho các dịch vụ phụ trợ không được đặt trên Trang web Expedia (bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ phòng, dịch vụ spa) đều không đủ điều kiện nhận Điểm. 

Đặt phòng không hợp lệ 
Yêu cầu đặt các sản phẩm sau đây không đủ điều kiện nhận Điểm:

  • Bảo hiểm 

Tùy từng thời điểm, Expedia có thể có ưu đãi Điểm tặng thêm. Bạn phải đáp ứng mọi điều khoản và điều kiện áp dụng của ưu đãi Điểm tặng thêm cụ thể để nhận Điểm tặng thêm. Điểm tặng thêm nhận được thông qua Ưu đãi Điểm tặng thêm sẽ hiển thị trong Tài khoản của bạn ở trạng thái đang chờ ghi nhận tại thời điểm đặt phòng và sẽ chuyển sang trạng thái đã nhận theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của ưu đãi. Ưu đãi Điểm tặng thêm áp dụng cho cả đặt phòng sau khi thay đổi, với điều kiện là đặt phòng sau khi thay đổi vẫn đáp ứng mọi yêu cầu và điều kiện của ưu đãi. Ưu đãi Điểm tặng thêm không áp dụng cho đặt phòng bị hủy. Ưu đãi chỉ dành cho người nhận ưu đãi và không thể chuyển nhượng.  Ưu đãi Điểm tặng thêm không thể quy đổi thành tiền mặt và không có giá trị tại những nơi bị cấm theo luật. 

Điểm sẽ không hết hạn với điều kiện là bạn nhận được Điểm cho Đặt phòng hợp lệ hoặc đổi Phần thưởng quy đổi thông qua Trang web Expedia trên Tài khoản của bạn ít nhất mười tám (18) tháng một lần.  Nếu không có hoạt động nào như vậy, tất cả Điểm tích lũy trong Tài khoản của bạn sẽ hết hạn và không được phục hồi. 

Bạn có thể đổi điểm thành Phần thưởng quy đổi tùy theo tình trạng thực tế và các giới hạn của nhà cung cấp liên quan.  

Không thể đổi điểm lấy tiền mặt và điểm không có giá trị tiền mặt.  Không thể sử dụng kết hợp Điểm với các hình thức thưởng, coupon, ưu đãi giảm giá, nâng hạng, phần thưởng hoặc khuyến mãi khác. Phần thưởng quy đổi nằm trong chương trình khuyến mãi và không còn giá trị nếu bạn bán để lấy tiền mặt hoặc các hình thức trao đổi khác, hoặc nếu bị chỉnh sửa, sao chép và chúng tôi không thể cấp lại nếu bị hủy, mất hoặc đánh cắp. Phần thưởng quy đổi không có giá trị tại những nơi bị cấm theo luật. 

Thành viên có thể đổi Điểm đã nhận để thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí tại khách sạn có lựa chọn "Thanh toán ngay", không bao gồm thuế và phí. Chỉ có thể đổi Điểm trong trường hợp thanh toán cho Expedia tại thời điểm đặt phòng khi có tùy chọn "Thanh toán ngay".  

Không thể sử dụng Điểm để thanh toán phí phạt hủy hoặc thay đổi đặt phòng, đặt phòng thanh toán trước hoặc các khoản phí phát sinh khác. Không thể đổi Điểm tại nơi lưu trú có tùy chọn "Thanh toán sau" hoặc nơi lưu trú do Vrbo cung cấp.  

Trạng thái bậc là quyền lợi của thành viên Expedia Rewards. Khi tham gia Chương trình, Thành viên có bậc Blue và phải đáp ứng các tiêu chí nêu bên dưới để đủ điều kiện nâng bậc, hoặc Expedia hay các đối tác của Expedia có thể áp dụng cho bạn bậc Silver và bậc Gold của Expedia Rewards theo quyết định riêng của họ. Chỉ những Đặt phòng hợp lệ được thực hiện khi bạn đăng nhập vào Tài khoản của mình mới đủ điều kiện được tính để xếp bậc Silver và Gold. Thành viên không cư trú tại Việt Nam có thể không được hưởng một số quyền lợi về bậc và ưu đãi của Chương trình. 

Các thành viên có thể đủ điều kiện hưởng bậc Silver hoặc Gold khi tích lũy số Sản phẩm chuyến đi cụ thể trong một năm lịch như được nêu trong bảng bên dưới. Sản phẩm chuyến đi được tính để hưởng bậc Silver hoặc Gold phải có giá trị 600.000₫ trở lên (không bao gồm thuế và phí).  

Coupon áp dụng khi thanh toán không được tính vào tổng giá trị Sản phẩm chuyến đi. Điểm dùng cho Phần thưởng quy đổi được tính vào tổng giá trị Sản phẩm chuyến đi.  

Silver

10 Sản phẩm chuyến đi trong một năm lịch 

Gold

25 Sản phẩm chuyến đi trong một năm lịch 

Các Sản phẩm chuyến đi tích lũy được trên các Đặt phòng bậc hợp lệ từ ngày 01/01 mỗi năm lịch đến 23:59 giờ Đông Dương ngày 31/12 mỗi năm lịch sẽ được tính để xếp bậc.  

Chuyến đi bắt đầu năm này, nhưng kết thúc vào năm sau sẽ được tính để xếp bậc cho năm hiện tại và năm sau theo tỷ lệ.  Sau khi được ghi nhận, bậc của bạn sẽ có hiệu lực đến hết năm lịch đủ điều kiện, toàn bộ năm lịch tiếp theo và đến hết ngày 28/02 của năm sau đó, trừ khi có quy định khác. 

Các Đặt phòng hợp lệ để hưởng bậc cao hơn được quy định bên dưới.  Sản phẩm chuyến đi được tích lũy trên Chuyến đi hoàn tất và tiến độ của bạn sẽ hiển thị trên trang Hoạt động Expedia Rewards. Thành viên không đủ điều kiện hưởng bậc Silver hoặc Gold trong một năm lịch theo các Điều khoản và Điều kiện này sẽ đủ điều kiện hưởng bậc được xác định theo số Sản phẩm chuyến đi thu thập được trong năm lịch trước đó.   

Khách sạn 

1 Sản phẩm chuyến đi cho một Khách sạn tham gia chương trình, mỗi phòng, mỗi đêm lưu trú đã hoàn tất 

Nơi lưu trú cho thuê 

1 Sản phẩm chuyến đi cho một Nơi lưu trú cho thuê tham gia chương trình, mỗi đêm lưu trú đã hoàn tất 


Thành viên Silver và Gold sẽ có thêm các Quyền lợi chương trình, những quyền lợi này có thể tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung. Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, Expedia giữ quyền đưa ra, thay đổi, tạm ngừng hoặc thu hồi bất kỳ quyền lợi nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo nếu sự thay đổi mang lại lợi ích hoặc không tác động lớn đến bạn, còn nếu không thì sẽ có thông báo trước tối thiểu 30 ngày. Vui lòng xem tại đây để biết thêm thông tin về Quyền lợi chương trình.  

Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, tính hợp lệ, hợp pháp và khả thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hay giảm bớt dưới bất kỳ hình thức nào. Việc chúng tôi không thể hoặc trì hoãn thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này ở mọi thời điểm sẽ không hủy bỏ quyền của chúng tôi trong việc thực thi (các) điều khoản tương tự hoặc điều khoản khác của văn bản này trong tương lai. 

Các Điều khoản và Điều kiện này (và mọi điều khoản và điều kiện khác được tham chiếu tại đây) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Expedia với Chương trình này. Các Điều khoản và Điều kiện này thay thế cho tất cả những thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc hiện thời, bất kể dưới dạng điện tử, phát ngôn hoặc văn bản, giữa bạn và chúng tôi về Chương trình.  

Các Điều khoản và Điều kiện này được chi phối bởi luật pháp của Singapore. Bạn theo đây đồng ý với thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tại Singapore với mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến tư cách thành viên của bạn trong Chương trình này 

Tìm hiểu thêm về chương trình hiện tại: